Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/347
Title: Міжнародні економічні відносини
Other Titles: Международные экономические отношения
International Economic Relations
Authors: Боярчук, А. І.
Боярчук, А. И.
Boiarchuk, A.
Огородник, Р. П.
Плющик, І. А.
Антофій, Н. М.
Федорова, Н. Є.
Keywords: світове господарство
міжнародний поділ праці
міжнародна торгівля
міжнародна міграція робочої сили
міжнародні інвестиції
міжнародний науково-технічний обмін
міжнародні валютно-фінансові відносини
міжнародні кредитні відносини
міжнародна економічна інтеграція
міжнародні економічні організації
глобальні проблеми
мировое хозяйство
международное разделение труда
международная торговля
международная миграция рабочей силы
международные инвестиции
международный научно-технический обмен
международные валютно-финансовые отношения
международные кредитные отношения
международная экономическая интеграция
международные экономические организации
глобальные проблемы
world economy
international division of labor
international trade
international labor migration
international investment
international scientific and technical exchange
international monetary and financial relations
international credit relations
international economic integration
international economic organizations
global problems
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ «ВКФ « СТАР» ЛТД»
Citation: Міжнародні економічні відносини : навчальний посібник / А. І. Боярчук, Р. П. Огородник, І. А. Плющик, Н. М. Антофій, Н .Є. Федорова – Херсон : ТОВ «ВКФ « СТАР» ЛТД», 2018. – 374 с.
Series/Report no.: УДК 339.9(075.8);
Abstract: Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі курсу «Міжнародні економічні відносини». У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Особлива увага приділяється аналізу форм міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам науково-технічного обміну і міжнародного бізнесу в цілому. Видання адресоване студентам і аспірантам вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і корпорацій, усім, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної економіки. Учебное пособие соответствует образовательно-профессиональной программе курса «Международные экономические отношения». В учебном пособии рассмотрены предпосылки, содержание, структура, специфика и тенденции развития международных экономических отношений. Особое внимание уделяется анализу форм международных экономических отношений, международной торговли, международному движению факторов производства, экономической интеграции и проблемам научно-технического обмена и международного бизнеса в целом. Издание адресовано студентам и аспирантам высших учебных заведений, слушателям школ бизнеса, предпринимателям, работникам внешнеэкономических отделов фирм и корпораций, всем, кто интересуется проблемами функционирования международной экономики. The textbook corresponds to the educational and professional program of the course "International Economic Relations". The textbook discusses the prerequisites, content, structure, specifics and trends in international economic relations. Particular attention is paid to the analysis of forms of international economic relations, international trade, the international movement of factors of production, economic integration and the problems of scientific and technological exchange and international business in general. The publication is addressed to undergraduate and postgraduate students, students of business schools, entrepreneurs, employees of foreign economic departments of firms and corporations, and to all everyone who is interested in the functioning of the international economy.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/347
ISBN: 978-966-1596-68-8
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародні економічні відносини.pdf2.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.