Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorФомішина, В. М.-
dc.contributor.authorФомишина, В. Н..-
dc.contributor.authorFomishina, V. М.-
dc.date.accessioned2021-01-05T16:19:03Z-
dc.date.available2021-01-05T16:19:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationФомішина, В. М. Світове господарство та особливості його розвитку / В. М. Фомішина // Міжнародні економічні відносини : наочн. навч.-метод. посіб. / за наук. ред. Рибчук А.В. – 2-ге укр.-англ. вид., перероб., доп. і розшир. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Тема 2. – С. 50-63.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-916-710-1-
dc.identifier.urihttp://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/348-
dc.description.abstractРозглянуто сутність, елементи і суб’єкти, фактори розвитку світового господарства. Деталізовано якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. Визначено головні тенденції формування світового господарства, рівні і цикли його розвитку. Досліджено нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Наведена типологізація країн – суб’єктів світового господарства за регіональним та соціально-економічним принципами, охарактеризовано місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Визначено групи економічно розвинених країн, країн, що розвиваються, перехідних економік, нових індустріальних країн. Висвітлено проблеми загострення діалогу «Північ – Південь», «Схід – Захід», взаємини країн по вісі «Центр – Периферія», внутрішньо- та міжсистемні цивілізаційні діалоги. Essence, elements and subjects, factors of development of world economy, is exposed. The quality is gone into detail and quantitative aspects of development of world хазяйства. The main tendencies of forming of world хазяйства, levels and cycles of his development, are certain. The unevenness of socio-economic development of the world countries is investigational. Resulted типологизация countries-subjects of world economy on regional and socio-economic to principles, the place of separate groupments of countries is described in a world economy and international economic relations. The groups of the economically developed countries, developing countries, transitional economies are certain, нових of industrial countries. The problems of intensifying of dialogue are lighted up "North-south", the "East-west", mutual relations on an axis "Center-periphery", внутри- and intersystem civilization dialogues. Раскрыта сущность, элементы и субъекты, факторы развития мирового хозяйства. Детализированы качественный и количественный аспекты развития мирового хазяйства. Определены главные тенденции формирования мирового хазяйства, уровни и циклы его развития. Исследована неравномерность социально-экономического развития стран мира. Приведена типологизация стран-субъектов мирового хозяйства по региональному и социально-экономическому принципам, охарактеризовано место отдельных группировок стран в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях. Определены группы экономически развитых стран, развивающихся стран, переходных экономик, нових индустриальных стран. Освещены проблемы обострения диалога «Север-Юг», «Восток-Запад», взаимоотношения по оси «Центр-Периферия», внутри- и межсистемные цивилизационные диалоги.uk_UA
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВидавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesУДК 339.9 (075);-
dc.subjectСвітове господарствоuk_UA
dc.subjectкраїни світуuk_UA
dc.subjectсвітовий розвитокuk_UA
dc.subjectгрупування країнuk_UA
dc.subjectміждержавна взаємодіяuk_UA
dc.subjectworld economyuk_UA
dc.subjectcountries of the worlduk_UA
dc.subjectworld developmentuk_UA
dc.subjectgrouping of countriesuk_UA
dc.subjectinterstate interactionuk_UA
dc.titleСвітове господарство та особливості його розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeWorld economy and features of its developmentuk_UA
dc.title.alternativeМировое хозяйство и особенности его развитияuk_UA
dc.typeBook chapteruk_UA
Appears in Collections:Навчальні виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.