Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/34
Назва: Перспективи застосування міжнародного досвіду зеленого туризму на Херсонщині
Інші назви: Перспективы применения международного опыта зеленого туризма на Херсонщине
Prospects of applying international tourism experience in Kherson region
Автори: Якимчук, Т. В.
Якимчук, Т. В.
Yakymchuk, T.V.
Вольвач, І. Ю.
Вольвач, И. Ю.
Volvach, I.Yu.
Ключові слова: «зелена» економіка
«зелений» туризм
сільський туризм
агротуризм
світовий ринок туристичних послуг
туристичний кластер
“green” economy
“green tourism”
rural tourism
recreational tourism
ecotourism
world market of tourist services
tourism cluster
Дата публікації: 2019
Видавництво: Нац. акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Бібліографічний опис: Якимчук, Т. В. Перспективи застосування міжнародного досвіду зеленого туризму на Херсонщині / Т. В. Якимчук, І. Ю. Вольвач // Економічні інновації. — 2019. — Том 21, Вип. 2 (71). — С. 162-173.
Серія/номер: УДК 338.322.2;
Короткий огляд (реферат): Актуальність проблеми розвитку «зеленого» туризму на Херсонщині зростає, оскільки, з одного боку, регіон має високий туристично-рекреаційний потенціал, який наразі використовується неефективно, а, з другого боку, розвиток туризму – це вирішальний чинник для сталого розвитку регіону та підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку. Метою статті є розробка теоретичних положень та практично-прикладних пропозицій, які мають обґрунтувати доцільність розвитку «зеленого» туризму в Україні та її регіонах, та дослідження проблем, які виникають при організації «зеленого» туризму, із врахуванням міжнародного досвіду у цій сфері. «Зелена» економіка – це виклик неефективному використанню ресурсів. Використання принципів «зеленої» економіки дозволить не тільки досягти сталого розвитку регіонів та країни, забезпечити соціальну справедливість, а й використати природні конкурентні переваги для виходу та закріплення на зовнішніх ринках. Серед пріоритетних напрямків розвитку, за даними ЮНЕП, – туристична діяльність. Під «зеленим»/сільським туризмом розуміють вид підприємницької діяльності із надання комплексних туристичних послуг у сільській місцевості, із використанням приватної власності сільських мешканців, без суттєвого екологічного впливу на довкілля. «Зелений» туризм має такі різновиди: агротуризм, відпочинковий туризм, екотуризм. Досвід європейських країн показав, що при належній державній підтримці та координації зусиль держави та місцевих громад, «зелений» туризм може бути високоприбутковим видом діяльності. Ефект від «зеленого» туризму має комплексний характер, він виражається через економічну, соціальну та екологічну складову. У статті показано, що Україна і її регіони мають величезний туристичний потенціал. В останні роки «зелений» туризм успішно розвивається і користується популярністю серед населення країни. Формат і масштаби «зеленого» туризму в Україні мають свої національні особливості: це, переважно, сімейний бізнес, тривалість «зеленого» відпочинку у середньому складає від 1 до 2 днів, що дозволяє йому претендувати на власну конкурентну позицію на міжнародному ринку. У той же час виявлено низку недоліків у організації «зеленого» бізнесу. Херсонщина має низку переваг, повноцінне використання яких здатне забезпечити сталий економічний розвиток, конкурентоспроможність регіону та присутність на світовому ринку туристичних послуг. Існує ряд факторів, які негативно впливають на стан туристичної сфери: низький рівень туристичної інфраструктури, недостатня розробленість нормативно-правової бази, економічна і політична нестабільність, обмеженість асортименту пропонованих туристичних послуг, відсутність концепції розвитку туризму в регіоні як перспективної туристичної дестинації, недосконалість реклами обласних туристичних центрів тощо. Для подолання означених проблем доцільно використати кластерний підхід до організації «зеленого» туризму. Актуальность проблемы развития «зеленого» туризма на Херсонщине растет, поскольку, с одной стороны, регион имеет высокий туристско-рекреационный потенциал, который пока используется неэффективно, а с другой стороны, развитие туризма - это решающий фактор для устойчивого развития региона и повышения его конкурентоспособности на мировом рынке. Целью статьи является разработка теоретических положений и практически-прикладным предложений, которые должны обосновать целесообразность развития «зеленого» туризма в Украине и ее регионах, и исследования проблем, возникающих при организации «зеленого» туризма, с учетом международного опыта в этой сфере. The urgency of developing “green” tourism in Kherson region is growing, since, on the one hand, the region has a high tourism and recreation potential, which is still used inefficiently, and on the other hand, the development of tourism is a crucial factor for the sustainable development of the region and the increase of its competitiveness in the world market. The aim of the article is to develop theoretical principles and practical and applied proposals that should substantiate the feasibility of green tourism development in Ukraine and its regions, and study the problems that arise during the organization of “green” tourism, taking into consideration international experience in this field. “Green” economy is a challenge to inefficient use of resources. The use of the principles of "green" economy will not only allow achieving sustainable development of the regions and the country, but also ensure social justice as well as the use of natural competitive advantages to enter and consolidate in foreign markets. According to UNEP, among the priority areas of development are tourism activities. "Green" / rural tourism is the type of entrepreneurial activity in providing comprehensive tourist services in rural areas, using the private property of rural residents, without significant environmental impact on the environment. "Green" tourism has the following varieties: rural tourism, recreational tourism, ecotourism. The experience of European countries has shown that with proper government support and coordination of efforts of the state and local communities, “green” tourism can be a highly profitable activity. The effect of "green" tourism is complex; it is expressed through the economic, social and environmental component. The article shows that Ukraine and its regions have a huge tourist potential. In recent years, "green" tourism has been successfully developing and is popular among the population of the country. The format and scope of "green" tourism in Ukraine have their own national characteristics: it is mainly a family business; the average "green" holiday duration is from 1 to 2 days, which allows it to claim its own competitive position in the international market. At the same time, a number of shortcomings in the organization of "green" business have been identified. Kherson Region has a number of advantages, the full use of which is able to ensure sustainable economic development, the competitiveness of the region and the presence in the world market of tourist services. There are a number of factors that negatively affect the state of the tourism industry: low level of tourist infrastructure, insufficient development of the regulatory framework, economic and political instability, a limited range of tourist services offered, no concept of tourism development in the region as a promising tourist destination, imperfect advertising of regional tourist centers, etc. To overcome these problems it is expedient to use a cluster approach to the organization of "green" tourism.
Опис: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/34
ISSN: 2524-003X
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.