Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/364
Title: Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів
Other Titles: Цивилизационные измерения глобализационных процессов
Civilizational dimensions of global economic processes
Authors: Фомішина, В. М.
Фомишина, В. Н.
Fomishina, V. М.
Keywords: Цивілізація
взаємодія цивілізацій
глобальні процеси
економічний глобалізм
Цивилизация
взаимодействие цивилизаций
глобальные процессы
экономический глобализм
Civilization
interaction of civilizations
global processes
economic globalism
Issue Date: 2016
Publisher: Ред.-вид. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім.Івана Франка
Citation: Фомішина, В. М. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів / В. М.Фомішина // Глобальна економіка: навч.посібник / А. В.Рибчук, В. М.Левківський, П. В.Скотний та ін.; за наук. ред. Рибчук А. В. – Дрогобич: Ред.-вид.відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. – Тема 5.– С.120-151
Series/Report no.: УДК 339 : 338.3;
Abstract: Розкрита сутність цивілізаційного підходу при дослідженні соціально-економічних процесів. Розглянуто поняття, сутність, види та критерії, типи й ознаки цивілізацій. Висвітлено основний мотив розвитку цивілізацій, головні цінності цивілізації, площини взаємодії цивілізацій. Виокремлено особливості виникнення сучасної цивілізації. Розглянута цивілізаційна концепція Е.Тоффлера, теорія мегатенденцій Дж. Несбіта та П. Абурдена, концепція прогресу й регресу цивілізацій В.Д. Молостова. Визначено цивілізаційні світи, цивілізаційні стики, світ-системне ядро глобальної економіки. Наведені ознаки економічного глобалізму, особливості четвертого покоління локальних цивілізацій, сценарії розв'язання глобальних проблем людства. Раскрыта сущность цивилизационного подхода при исследовании социально-экономических процессов. Рассмотрены понятие, сущность, виды и критерии, типы и признаки цивилизаций. Осветлены основные мотивы развития цивилизаций, главные ценности цивилизаций, взаимодействие цивилизаций. Рассмотрены цивилизационная концепция Е.Тоффлера, теория мегатенденций Дж.Несбита и П.Абурдена, концепция прогресса и регресса цивилизаций В.Д.Молостова. Определены цивилизционные миры, цивилизационные стыки, мир-системное ядро глобальной экономики. The essence of the civilizational approach in the study of socio-economic processes is revealed. The concept, essence, types and criteria, types and attributes of civilizations are considered. The main motives for the development of civilizations, the main values of civilizations, the interaction of civilizations are highlighted. The civilizational concept of E. Toffler, the theory of megatrends by J. Nesbit and P. Abourdin, the concept of progress and regression of civilizations by V. D. Molostov are considered. The civilizational worlds, civilizational junctions, the world-systemic core of the global economy have been identified
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/364
ISBN: 978-966-296-7
Appears in Collections:Навчальні виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.