Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/499
Title: Політико-економічна модель лібертаріанства та можливість її застосування в Україні: регуляторний аспект
Other Titles: Политико-экономическая модель либертарианства и возможность ее применения в Украине: регуляторный аспект
Political and economic model of libertarianism and the possibility of its application in Ukraine: the regulatory aspect
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: публічне управління
економічні теорії
лібертаріанська теорія
державна регуляторна політика
інструменти та механізми державної регуляторної політики
публичное управление
экономические теории
либертарианская теория
государственная регуляторная политика
инструменты и механизмы государственной регуляторной политики
public administration
economic theories
libertarian theory
state regulatory policy
instruments and mechanisms of state regulatory policy
Issue Date: 2020
Publisher: ЧДУ м. Миколаїв
Citation: Дурман М. О. Політико-економічна модель лібертаріанства та можливість її застосування в Україні: регуляторний аспект / М. О. Дурман // Публічне управління та регіональний розвиток. ЧНУ ім. Петра Могили.– 2020. –№7. – С. 109-124.
Series/Report no.: УДК 351:321.01;
Abstract: Українська мова У статті пропонується розглянути можливості використання у лібертаріанській теорії принципів, механізмів та інструментів державної регуляторної політики. Матеріал і методи. Тезу про використання в Україні як базової теорії розвитку лібертаріанську теорію висували представники правлячої партії «Слуга народу». Оскільки вони мають підтримку народу, сформовану монобільшість у Верховній Раді України та переважну більшість в Кабінеті Міністрів України, то видається можливим застосування цієї теорії у сфері публічного управління в Україні. У ході дослідження визначено, що лібертаріанська теорія є розвитком ліберальної теорії та пропагує доведені до абсолютизму економічні та персональні свободи особистості, проте майже повністю відкидає можливість втручання в життя особистості або в діяльність особистості як підприємця. Розглянуті основні тези лібертаріанської теорії та можливість застосування при їх реалізації підходів, принципів та інструментів державної регуляторної політики. Висновком є те, що при реалізації лібертаріанської теорії практично відсутня можливість застосування положень державної регуляторної політики, оскільки ця теорія фактично повністю відкидає можливість застосування державного регулювання до вільного ринку та будь-якої діяльності особистості. Іншою неприйнятною тезою лібертаріанської теорії є те, що вона відкидає поняття «народ», повністю зосереджуючись на свободах особистості. В той же час розбудова та розвиток нашої країни передбачає не тільки розвиток економіки та підприємництва, але й розвиток національної самосвідомості, соціальний захист населення, забезпечення високого рівня якості послуг, ліків, тощо. Таким чином уважаємо, що використання теорії лібертаріанства в сучасній Україні призведе до погіршення умов її розвитку і не може бути прийнятним. Російська мова В статье предлагается рассмотреть возможности использования в либертарианской теории принципов, механизмов и инструментов государственной регуляторной политики. Материал и методы. Тезис об использовании в Украине как базовой теории развития либертарианской теории выдвигали представители правящей партии «Слуга народа». Поскольку они имеют поддержку народа, сложившуюся монобильшисть в Верховной Раде Украины и подавляющее большинство в Кабинете Министров Украины, то кажется возможным применение этой теории в сфере публичного управления в Украине. В ходе исследования определено, что Либертарианская теория является развитием либеральной теории и пропагандирует доведены до абсолютизма экономические и персональные свободы личности, однако почти полностью исключает возможность вмешательства в жизнь личности или в деятельность личности как предпринимателя. Рассмотрены основные положения либертарианской теории и возможность применения при их реализации подходов, принципов и инструментов государственной регуляторной политики. Выводом является то, что при реализации либертарианской теории практически отсутствует возможность применения положений государственной регуляторной политики, поскольку эта теория фактически полностью исключает возможность применения государственного регулирования к свободному рынку и любой деятельности личности. Другой неприемлемой тезисом либертарианской теории является то, что она отвергает понятие «народ», полностью сосредотачиваясь на свободах личности. В то же время развитие и развитие нашей страны предполагает не только развитие экономики и предпринимательства, но и развитие национального самосознания, социальной защите населения, обеспечение высокого уровня качества услуг, лекарств и тому подобное. Таким образом считаем, что использование теории либертарианства в современной Украине приведет к ухудшению условий ее развития и не может быть приемлемым. Англійська мова The article proposes to consider the use in libertarian theory the principles, mechanisms and instruments of state regulatory policy. Materials and methods. The thesis about using libertarian theory in Ukraine as a basic theory of development was put forward by representatives of the ruling party "Sluga Narodu". Since they have the support of the people, the mono-majority formed in the Verkhovna Rada of Ukraine and the overwhelming majority in the Cabinet of Ministers of Ukraine, it seems possible to apply this theory to public administration in Ukraine. The study found that libertarian theory is a development of liberal theory and promotes the absolutist and economic freedoms of the individual, but almost completely eliminates the possibility of interfering with the personality or the activities of the individual as an entrepreneur. The basic theses of libertarian theory and the possibility of applying in their implementation the approaches, principles and instruments of state regulatory policy are considered. The conclusion is that in implementing the libertarian theory there is practically no possibility of applying the provisions of state regulatory policy, since this theory actually completely rejects the possibility of applying state regulation to the free market and any activity of the individual. Another unacceptable thesis of libertarian theory is that it rejects the concept of "nation", focusing entirely on the freedoms of the individual. At the same time, the development and development of our country implies not only the development of economy and entrepreneurship, but also the development of national consciousness, social protection of the population, ensuring a high level of quality of services, medicines, etc. Thus, we believe that the use of libertarian theory in modern Ukraine will lead to a deterioration of its conditions of development and may not be acceptable.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/499
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.