Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/502
Title: Державна фінансова підтримка громад як інструмент стимулювання місцевого розвитку (на прикладі державного бюджету на 2021 рік).
Other Titles: Государственная финансовая поддержка общин как инструмент стимулирования местного развития (на примере государственного бюджета на 2021).
State financial support to communities as a tool to stimulate local development (on the example of the state budget for 2021).
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державна регіональна політика
політика місцевого розвитку
фінансові інструменти стимулювання розвитку
трансферти та субвенції
економічне зростання територіальних громад
государственная региональная политика
политика местного развития
финансовые инструменты стимулирования развития
трансферты и субвенции
экономический рост территориальных общин
state regional policy
local development policy
financial instruments to stimulate development
transfers and subventions
economic growth of territorial communities
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Дурман, М. О. Державна фінансова підтримка громад як інструмент стимулювання місцевого розвитку (на прикладі Державного бюджету на 2021 рік) / М. О. Дурман // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2021. – Випуск 21 – № 1. – С. 35-40.
Series/Report no.: УДК 351.72:336;
Abstract: Українська мова В статті розглядаються окремі інструменти державної фінансової підтримки розвитку територіальних громад. Вказується, що вітчизняна нормативно-правова база формування, реалізації та моніторингу державної регіональної політики є достатньо розробленою та систематизованою. Політика місцевого розвитку, яка є складовою політики регіонального розвитку, має свої особливості в процесах формування та реалізації, оскільки варіативність економічних, інституційних та демографічних показників територіальних громад доволі широка по всій Україні. Держава докладає певних зусиль як в нормативному, так і в фінансовому та інституційному забезпеченні місцевого розвитку, проте науково-практичне вивчення цих процесів та надання рекомендацій з науково-методологічної точки зору є недостатнім. Тому в статті запропоновано проаналізувати фінансові інструменти державної підтримки формування та реалізації політики місцевого/регіонального розвитку. Одним із найважливіших інструментів стимулювання такого розвитку є надання трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, а також трансферти між місцевими бюджетами різних рівнів та підпорядкування. Вказується, що з більш як 30 субвенцій та дотацій, передбачених Бюджетним кодексом України та відповідною законодавчо-нормативною базою, тільки близько половини можна віднести до таких, що стимулюють розвиток територіальних громад та сприяють інституційному зростання різних сфер управління на місцях. В статті проведено аналіз наповнення цих дотацій та субвенцій у Державному бюджеті 2021 року, а також для кожної субвенції надається посилання на нормативно-правовий акт, яким регулюється надання та умови використання цих коштів. Це дасть можливість зацікавленим особам швидко орієнтуватися в нормативно-правовому забезпеченні цієї сфери. Окремо зазначається роль Державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури територіальних громад як інструментів державної фінансової підтримки процесів розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Подальші пошуки планується зосередити на вивченні особливостей трансфертного обміну між територіальними громадами на базі договорів про міжмуніципальне співробітництво та утримання майна спільної власності територіальних громад. Також цікавим буде аналіз кореляції використання фінансової допомоги громадам та їх успіхів у розвитку територій. Російська мова В статье рассматриваются отдельные инструменты государственной финансовой поддержки развития территориальных общин. Указывается, что отечественная нормативно-правовая база формирования, реализации и мониторинга государственной региональной политики является достаточно разработанной и систематизированной. Политика местного развития, является составляющей политики регионального развития, имеет свои особенности в процессах формирования и реализации, поскольку вариативность экономических, институциональных и демографических показателей территориальных общин довольно широкая по всей Украине. Государство прилагает определенные усилия как в нормативном, так и в финансовом и институциональном обеспечении местного развития, однако научно-практическое изучение этих процессов и предоставление рекомендаций по научно-методологической точки зрения является недостаточным. Поэтому в статье предложено проанализировать финансовые инструменты государственной поддержки формирования и реализации политики местного / регионального развития. Одним из важнейших инструментов стимулирования такого развития является предоставление трансфертов из государственного бюджета местным бюджетам, а также трансферты между местными бюджетами разных уровней и подчинения. Указывается, что из более чем 30 субвенций и дотаций, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и соответствующей законодательно-нормативной базой, только около половины можно отнести к таким, которые стимулируют развитие территориальных общин и способствуют институциональном рост различных сфер управления на местах. В статье проведен анализ наполнения этих дотаций и субвенций в Государственном бюджете 2021, а также для каждой субвенции предоставляется ссылки на нормативно-правовой акт, которым регулируется предоставление и использовании этих средств. Это даст возможность заинтересованным лицам быстро ориентироваться в нормативно-правовом обеспечении этой сферы. Отдельно отмечается роль Государственного фонда регионального развития и субвенции из государственного бюджета на развитие инфраструктуры территориальных общин как инструментов государственной финансовой поддержки процессов развития административно-территориальных единиц. Дальнейшие поиски планируется сосредоточить на изучении особенностей трансфертного обмена между территориальными общинами на базе договоров о межмуниципальное сотрудничество и содержание имущества общей собственности территориальных общин. Также интересным будет анализ корреляции использования финансовой помощи общинам и их успехов в развитии территорий. Англійська мова The article considers some instruments of state financial support for the development of territorial communities. It is noted that the current legal framework for the formation, implementation and monitoring of state regional policy is sufficiently developed and systematized. Local development policy, which is a component of regional development policy, has its own peculiarities in the processes of formation and implementation, as the variability of economic, institutional and demographic indicators of territorial communities is quite wide throughout Ukraine. The state makes some efforts in the regulatory, financial and institutional support of local development, but the scientific and practical study of these processes and the provision of recommendations from a scientific and methodological point of view is insufficient. Therefore, the article proposes to analyze the financial instruments of state support for the formation and implementation of local / regional development policy. One of the most important tools to stimulate development is the provision of transfers from the state budget to local budgets, as well as transfers between local budgets of different levels and subordination. It is indicated that out of more than 30 transfers provided by the Budget Code of Ukraine and the relevant legal framework, only about half can be attributed to those that stimulate the development of local communities and contribute to the institutional growth of various areas of local governance. The article analyzes the content of these transfers in the State Budget of 2021, and for each subvention provides a reference to the legal act governing the provision and conditions of use of these funds. This will allow stakeholders to quickly navigate in the regulatory support of this area. The role of the State Fund for Regional Development and subventions from the state budget for the development of the infrastructure of territorial communities as instruments of state financial support for the development of administrative-territorial units is noted separately. Further research is planned to focus on the study of the peculiarities of transfer exchange between territorial communities on the basis of agreements on inter-municipal cooperation and maintenance of property of common property of territorial communities. It will also be interesting to analyze the correlation between the use of financial assistance by communities and their success in territorial development.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/502
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.