Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/503
Title: Деякі аспекти формування та реалізації державної регуляторної політики (на прикладі Сполучених Штатів Америки)
Other Titles: Некоторые аспекты формирования и реализации государственной регуляторной политики (на примере Соединенных Штатов Америки)
Some aspects of the formation and implementation of state regulatory policy (on the example of the United States)
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державне управління
державна регуляторна політика
досвід США в регуляторній діяльності
нормативно-правовий акт регуляторного характеру
оскарження регуляторного рішення
государственное управление
государственная регуляторная политика,
опыт США в регуляторной деятельности
нормативно-правовой акт регуляторного характера
обжалование регуляторного решения
public administration
state regulatory policy (SRP)
US experience in regulatory activities
regulatory legal act
appeal of regulatory decision
Issue Date: 2021
Publisher: ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПУ України
Citation: Дурман, М. О. Деякі аспекти формування та реалізації державної регуляторної політики (на прикладі Сполучених Штатів Америки) / М. О. Дурман // Вісник післядипломної освіти. Соціальні та поведінкові науки. – 2021. – Випуск 15(44). – С. 206-220.
Series/Report no.: УДК 351.82;
Abstract: Українська мова В статті проведено аналіз деяких аспектів процесів формування та реалізації державної регуляторної політики на прикладі Сполучених Штатів Америки. У дослідженні вказується, що системний підхід більш звичний для державного управління і місцевого самоврядування, проте не слід забувати про можливість для бізнесу, експертного середовища та громадян впливати на процеси ДРП. В Україні, як і Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, чи, наприклад, Китаї, процеси формування та реалізації державної регуляторної політики розділяються за сферами регулювання, регуляторними органами і рівнями регулювання. І якщо сфери регулювання в більшості країн співпадають (внаслідок глобалізації економіки), то регуляторні можливості рівнів публічного управління суттєво відрізняються у різних країн. Так, у загальному вигляді, в Україні принципи формування регуляторної політики на різних рівнях управління (державний, регіональний та місцевий рівень) й ухвалення відповідних управлінських рішень мають схожі риси та певні відмінності. В США існує дві майже розділених регуляторних системи – на федеральному рівні та рівні штатів (муніципалітетів, округів). На федеральному рівні оцінюють тільки ті регуляторні впливи, що винесені на федеральний рівень управління (забезпечують безпеку життя і здоров’я громадян, відповідають за управління національною економікою або наглядають за національною безпекою). В той же час, на місцевому рівні діє дуже децентралізована структура регуляторних впливів, тому кожен штат (або орган місцевого самоврядування) має власні повноваження щодо ухвалення регуляторних рішень у будь-якій сфері господарювання, якщо ця сфера не належить до сфери регулювання федерального рівня. На місцевому рівні трапляються певні «зарегульованості», наприклад, зонування територій, коли уряди окремих штатів та місцеві уряди (муніципалітети, округи) встановлюють правила землекористування або забудови і здійснюють «непряме» управління нерухомістю, що перебуває в приватній власності. В той же час є й позитивні приклади федерального рівня, коли нормативно-правовий акт регуляторного характеру можна оскаржити в суді ще на етапі обговорення його проєкту. Це дає можливість суттєво скоротити витрати на скасування неефективних регулювань, що вже впроваджені у дію. У висновку вказується, що ефективне формування, запровадження та відслідкування результативності державної регуляторної політики слід робити тільки із залученням широкого кола експертів із сфери регулювання, а також стейкхолдерів та бенефіціарів цього регулювання. Для цього можна використовувати досвід США, проте брати тільки ті приклади, які довели свою результативність та ефективність. Російська мова В статье проведен анализ некоторых аспектов процессов формирования и реализации государственной регуляторной политики (ГРП) на примере Соединенных Штатов Америки. В исследовании указывается, что системный подход более привычный для государственного управления и местного самоуправления, однако не следует забывать о возможности для бизнеса, экспертов среды и граждан влиять на процессы ГРП. В Украине, как и Соединенных Штатах Америки, Великобритании, или, например, Китае, процессы формирования и реализации ГРП разделяются по сферам регулирования, регуляторным органам и уровнями регулирования. И если сферы регулирования в большинстве стран совпадают (вследствие глобализации экономики), то регуляторные возможности уровней публичного управления существенно отличаются в разных странах. Так, в общем виде, в Украине принципы формирования регуляторной политики на разных уровнях управления (федеральный, региональный и местный уровень) и принятия соответствующих управленческих решений имеют схожие черты и определенные различия. В США существует две почти разделенных регуляторных системы - на федеральном уровне и уровне штатов (муниципалитетов, округов). На федеральном уровне оценивают только те регуляторные воздействия, которые вынесены на федеральный уровень управления (обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, отвечают за управление национальной экономикой или осуществляют надзор за национальной безопасностью). В то же время, на местном уровне действует очень децентрализованная структура регуляторных воздействий, поэтому каждый штат (или орган местного самоуправления) имеет собственные полномочия по принятию регуляторных решений в любой сфере хозяйствования, если эта сфера не относится к сфере регулирования федерального уровня. На местном уровне случаются определенные «зарегулированности», например, зонирование территорий, когда правительства отдельных штатов и местные правительства (муниципалитеты, округа) устанавливают правила землепользования или застройки и осуществляют «косвенное» управления недвижимостью, находящейся в частной собственности. В то же время есть и положительные примеры федерального уровня, когда нормативно-правовой акт регуляторного характера можно обжаловать в суде еще на этапе обсуждения его проекту. Это дает возможность существенно сократить расходы на отмену неэффективных регулировок, которые уже внедрены в действие. В заключении указывается, что эффективное формирование, внедрение и отслеживания результативности ГРП следует делать только с привлечением широкого круга экспертов из сферы регулирования, а также стейкхолдеров и бенефициаров этого регулирования. Для этого можно использовать опыт США, однако брать только те примеры, которые доказали свою результативность и эффективность. Англійська мова The article analyzes some aspects of the processes of formation and implementation of state regulatory policy (SRP) on the example of the United States of America. The study indicates that a systems approach is more common for public administration and local self-government, but we should not forget about the opportunity for business, experts and citizens to influence the processes of SRP. In Ukraine, as well as in the United States, Great Britain, or, for example, China, the processes of formation and implementation of state regulatory policy are divided into regulatory areas, regulatory bodies and levels of regulation. And if the areas of regulation in most countries coincide (due to the globalization of the economy), the regulatory capabilities of the levels of public administration differ significantly in different countries. Thus, in general, in Ukraine the principles of formation of SRP at different levels of government (state, regional and local level) and the adoption of appropriate management decisions have similar features and certain differences. In the United States, there are two almost separate regulatory systems - at the federal level and the state level (municipalities, counties). At the federal level, only those regulatory influences are assessed that are assigned to the federal level of government (ensure the safety of life and health of citizens, are responsible for managing the national economy or overseeing national security). At the same time, there is a very decentralized structure of regulatory influence at the local level, so each state (or local government) has its own powers to make regulatory decisions in any area of management, if this area does not belong to the federal level. At the local level, there are certain "over-regulation", such as zoning, where individual and local governments (municipalities, counties) establish rules for land use or development and "indirectly" manage privately owned real estate. However, there are positive examples of federal level where legal regulatory act can be appealed in court at the stage of discussion of the project. This makes it possible to significantly reduce the costs of repealing ineffective regulations that have already been implemented. Therefore, effective formation, implementation and monitoring of the effectiveness of state regulatory policy should be done only with the involvement of a wide range of experts in the field of regulation, as well as stakeholders and beneficiaries of this regulation. Can use the experience of the United States, but take only those examples that have proven their effectiveness and efficiency.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/503
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.