Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/504
Title: Економічне стимулювання як інструмент державної регуляторної політики.
Other Titles: Экономическое стимулирование как инструмент государственной регуляторной политики
Economic incentives as an instrument of state regulatory policy.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державне управління
механізми державного управління
інструменти державного регулювання економіки
державна регуляторна політика
економічне стимулювання
державні позики
державні субсидії
державне замовлення
государственное управление
механизмы государственного управления
инструменты государственного регулирования экономики
государственная регуляторная политика
экономическое стимулирование
государственные займы
государственные субсидии
государственный заказ
public administration
mechanisms of public administration
instruments of state regulation of the economy
state regulatory policy
economic incentives
government loans
government subsidies
government procurement
Issue Date: 2021
Citation: Дурман, М. О. Економічне стимулювання як інструмент державної регуляторної політики / М. О. Дурман // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – №2. – С. 105-109. URL:http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7314&i=16.
Series/Report no.: УДК 351: 82;
Abstract: Українська мова В статті розглядаються різні інструменти державної регуляторної політики, які використовуються для розвитку економічного середовища та стимулювання бізнесу. До різних форм економічного стимулювання відносяться державні позики, державні субсидії, державне замовлення. Автором здійснено аналіз законодавчо-нормативної бази застосування цього інструменту, його форм та прикладів з сучасної державноуправлінської практики. До них відносяться бюджетні позики, державні дотації та державне замовлення. Бюджетна позика – є фінансовою підтримкою, яку надає Міністерство фінансів України на договірній основі для державних підприємств, установ та організацій, а також органів місцевого самоврядування. Державні дотації є формою бюджетного фінансування, що застосовується при фінансуванні планово-збиткових підприємств, а також суб’єктів господарювання, установ та організацій, що опинилися в критичній соціально-економічній або екологічній ситуації чи надають соціально значущі послги нижче їх собівартості. Державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), потрібної для державних потреб. Як висновок зазначається, що в Україні існує законодавчо-нормативна база для широкого застосування інструментів економічного стимулювання (в межах формування та реалізації державної регуляторної політики). Це дає можливість розвивати економічну сферу держави та здійснювати підтримку бізнесу (великого, середнього та малого). Проте використання цих інструментів на сьогодні дещо обмежене внаслідок недостатніх зусиль держави щодо їх пропагування або відсутності коштів на їх реалізацію в достатньому обсязі. Тому необхідно пропагувати використання цих інструментів, одночасно спрощуючи доступ до них з боку бізнесу. Збереження наявного рівня чинних регуляторних заходів економічного стимулювання, задіяння нових інструментів з відповідними заходами промоції та спрощення процедур повинно сприяти розвитку економіки України та поліпшенню регуляторного клімату. Російська мова В статье рассматриваются различные инструменты государственной регуляторной политики, которые используются для развития экономической среды и стимулирования бизнеса. К различным формам экономического стимулирования относятся государственные займы, государственные субсидии, государственный заказ. Автором проведен анализ нормативно-правовой базы применения этого инструмента, его форм и примеров из современной державноуправлинськои практики. К ним относятся бюджетные займы, государственные дотации и государственный заказ. Бюджетная ссуда - является финансовой поддержкой, которую оказывает Министерство финансов Украины на договорной основе для государственных предприятий, учреждений и организаций, а также органов местного самоуправления. Государственные дотации являются формой бюджетного финансирования, применяется при финансировании планово-убыточных предприятий, а также субъектов хозяйствования, учреждений и организаций, оказавшихся в критической социально-экономической или экологической ситуации предоставляют социально значимые послгы ниже их себестоимости. Государственный заказ является средством государственного регулирования экономики путем формирования на договорной основе состава и объемов продукции (работ, услуг), необходимой для государственных нужд. Как вывод отмечается, что в Украине существует законодательно-нормативная база для широкого применения инструментов экономического стимулирования (в рамках формирования и реализации государственной регуляторной политики). Это дает возможность развивать экономическую сферу государства и осуществлять поддержку бизнеса (крупного, среднего и малого). Однако использование этих инструментов на сегодня несколько ограничено вследствие недостаточных усилий государства по их пропаганда или отсутствии средств на их реализацию в достаточном объеме. Поэтому необходимо пропагандировать использование этих инструментов, одновременно упрощая доступ к ним со стороны бизнеса. Сохранение существующего уровня действующих регуляторных мер экономического стимулирования, использования новых инструментов с соответствующими мерами продвижения и упрощения процедур должно способствовать развитию экономики Украины и улучшению регуляторного климата. Англійська мова The article considers various instruments of state regulatory policy, which are used to develop the economic environment and stimulate business. Such an instrument of formation and implementation of state regulatory policy as economic incentives is analyzed. This tool plays an important role in the state regulation of the economy and contributes to the consideration of economic influences in the practical activities of the regulatory system of the state (in the preparation of relevant regulations or the implementation of practical regulations). Various forms of economic incentives include government loans, government subsidies, government procurement. The author analyzes the legal and regulatory framework for the application of this tool, its forms and examples from modern public administration practice. These include budget loans, government subsidies and government procurement. Budget loan – state financial support of state enterprises, organizations and local governments, on a contractual basis. Government subsidies are a form of budget financing used to finance unprofitable enterprises, as well as business entities, institutions and organizations that are in a critical socio-economic or environmental situation, or provide socially significant services below their cost. The state order is a means of state regulation of the economy by forming on a contractual basis the composition and volume of products (works, services) required for state needs. In conclusion, it is noted that in Ukraine there is a legal framework for the use of economic incentives (within the formation and implementation of state regulatory policy). This provides an opportunity to develop the economic sphere of the state and to support business (large, medium and small). However, the use of these tools is currently limited due to insufficient efforts of the state to promote them or lack of funds for their implementation to a sufficient extent. Therefore, it is necessary to promote the use of these tools, while facilitating access to them by business. Maintaining the current level of current regulatory measures of economic stimulation, the introduction of new instruments with appropriate promotion measures and simplification of procedures for obtaining assistance should contribute to the development of Ukraine's economy and improve the regulatory climate.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/504
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.