Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/505
Title: Електронні петиції як один з інструментів електроної демократії
Other Titles: Электронные петиции как один из инструментов электронной демократии.
Electronic petitions as one of the tools of electronic democracy.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державне управління
електронне урядування
інструменти електронного урядування
електронна демократія
електронні петиції
демократія участі
государственное управление
электронное управление
инструменты электронного управления
электронная демократия
электронные петиции
демократия участия
public administration
e-government
e-government tools
e-democracy
e-petitions
participatory democracy
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Дурман, М. О. Електронні петиції як один з інструментів електронної демократії / М. О. Дурман // Вісник ХНТУ. – 2020. – № 3(74). – С. 131-139.
Series/Report no.: УДК 351.9: 681.51.004.65;
Abstract: Українська мова В статті розкривається необхідність впровадження в державне управління інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ), розвиток яких спричинює радикальні зміни в житті суспільства і пересічних громадян. Обґрунтовано, що однією з функцій державного управління та необхідною передумовою сталого демократичного розвитку є забезпечення прозорості та відкритості влади на всіх її рівнях. Саме це є запорукою здійснення ефективної політики, яка спроможна створити реальний громадянський контроль, забезпечити права людини та громадянина, зміцнити довіру громадян до влади. Досліджено, що найвищою формою електронного урядування є електронна демократія, яка дає можливість пересічним громадянам – членам суспільства брати участь у виробленні управлінських рішень. Це відбувається на всіх етапах процесу – від ініціації та розробки до прийняття та відслідковування результативності. Електронна демократія забезпечує нові форми комунікації, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян в виробленні і впровадженні державної політики. Громадяни використовують інструменти електронного урядування для взаємодії з органами публічної влади, а також для взаємодії між собою у питаннях політики та самоврядування. Доведено, що події останніх років демонструють прагнення громади до участі в ухвалені рішень. Спільнота налаштована на активніше застосування інструментарію залучення. Це ми можемо бачити на прикладі запровадження електронних петицій на рівні органів державної влади та місцевих рад. Цей інструмент запровадження е-демократії виступає як ініціатива демократії участі з боку громадян та підвищує мотивацію спільноти до застосування електронного урядування у взаємодії зі владою. На нашу думку майбутнє е-демократії полягає, насамперед, у використанні інформації та інформаційно-комунікаційних технологій в уже існуючих секторах демократії. Російська мова Стаття присвячена темі електронних петицій, як інструменту електронної демократії. Розкривається необхідність впровадження інформаційно-телекомунікаційні технології (ІКТ), розвиток яких спричинює радикальні зміни в житті суспільства і пересічних громадян, змінюючи, у тому числі, й традиційні уявлення про державне управління. Обгрунтовано, що однією з функцій державного управління та необхідною передумовою сталого демократичного розвитку є забезпечення прозорості та відкритості влади на всіх її рівнях. Саме це є запорукою здійснення ефективної політики, яка спроможна створити реальний громадянський контроль, забезпечити права людини та громадянина, зміцнити довіру громадян до влади. Досліджено, що найвищою формою електронного урядування є електронна демократія, яка дає можливість пересічним громадянам – членам суспільства приймати участь у виробленні управлінських рішень на всіх етапах цього процесу – від ініціації та розробки до прийняття та відслідковування результативності. Електронна демократія забезпечує нові форми комунікації, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян в виробленні і впровадженні державної політики. Вони використовують інструменти електронного урядування для взаємодії з органами публічної влади, а також для взаємодії між собою у питаннях політики та самоврядування. Доведено, що події останніх років демонструють прагнення громади до участі в ухвалені рішень. Спільнота налаштована на активніше застосування інструментарію залучення. Це ми можемо бачити на прикладі запровадження електронних петицій на рівні місцевих рад. Це стає особливістю української концепції е демократії. Запропоновано прискорення запровадження е-демократії, як ініціативи з боку громадян, а саме застосування е-інструментарію, що підвищило б мотивацію спільноти до застосування ІКТ у взаємодії з владою. Інформування про переваги е-демократії та навчання її основам цілком реально для громадських організацій, ЗМІ, навчальних закладів, що може бути перспективним для подальших досліджень. Тому майбутнє е демократії – насамперед у використанні інформації та комунікаційних технологій в уже існуючих секторах демократії. Англійська мова The article reveals the need to introduce information and telecommunication technologies (ICT) in public administration, the development of which causes radical changes in the lives of society and ordinary citizens. It is substantiated that one of the functions of public administration and a necessary prerequisite for sustainable democratic development is to ensure transparency and openness of government at all levels. This is the key to the implementation of an effective policy that can create real civilian control, ensure human and civil rights, strengthen citizens' trust in government. It is studied that the highest form of e-government is e-democracy, which allows ordinary citizens - members of society to participate in the development of management decisions. This happens at all stages of the process - from initiation and development to the adoption and monitoring of performance. E-democracy provides new forms of communication, unhindered access to public information, and promotes citizen participation in the formulation and implementation of public policy. Citizens use e-government tools to interact with public authorities, as well as to interact with each other on policy and self-government issues. It has been proven that the events of recent years demonstrate the community's desire to participate in decisions. The society is set up to more actively use the tools of involvement. We can see this in the example of the introduction of electronic petitions at the level of public authorities and local councils. This tool for the introduction of e-democracy acts as an initiative for participatory democracy and increases the motivation of the community to use e-government in cooperation with the government. In our opinion, the future of e-democracy lies, first of all, in the use of information and information and communication technologies in the already existing sectors of democracy.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/505
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.