Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/506
Title: Інформаційний менеджмент як складова державної інформаційної політики
Other Titles: Информационный менеджмент как составляющая государственной информационной политки.
Information management as a component of state information policy.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: інформаційне суспільство
державна інформаційна політика
інструменти та механізми державної інформаційної політики
електронне урядування
інформаційний менеджмент
информационное общество
государственная информационная политика
инструменты и механизмы государственной информационной политики
электронное управление
информационный менеджмент
information society
state information policy
tools and mechanisms of state information policy
e-government
information management
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Дурман, М. О. Інформаційний менеджмент як складова державної інформаційної політики/ М. О. Дурман // Вісник ХНТУ. – 2020. – № 4(75) .– С. 141-150.
Series/Report no.: УДК 351.9;
Abstract: Українська мова В статті розглядаються питання формування та реалізації державної інформаційної політики. Державна інформаційна політика є невід'ємною складовою зовнішньої і внутрішньої політики держави. Зазначається, що новий імпульс у розвитку державної інформаційної політики виник останнім часом у зв’язку з усвідомленням необхідності побудови інформаційного суспільства в Україні як головної умови її політичного та соціально-економічного руху вперед і збереження статусу світової держави. Формування інформаційного суспільства спирається на новітні інформаційно-комунікаційні технології та інформаційні ресурси, а розробка дієвої інформаційної політики, використання її нових механізмів та інструментів значно розширює можливості використання інформаційних ресурсів в державному управлінні. У сфері державного управління реалізація державної інформаційної політики відкриває можливості переходу до нової якості управління за рахунок забезпечення всіх суб'єктів системи управління своєчасною, повною і достовірною інформацією, а також інструментами роботи з цією інформацією. Визначено, що інформаційний менеджмент є інструментом формування та реалізації державної інформаційної політики. Держава, при її формуванні, має різні інтереси та важелі впливу на процеси ухвалення управлінських рішень. Насамперед, як головний формувальник «правил гри» в інформаційному середовищі, вона встановлю політику інформаційної взаємодії та обміну інформацією між органами публічної влади, а також між ними і громадянами. Мета і характер діяльності органів публічної влади визначають шляхи запровадження інформаційного менеджменту в цю діяльність, а також вид інформаційного продукту, на основі якого ухвалюється оптимальне управлінське рішення. У висновку зазначається, що використання інформаційного менеджменту як інструменту при формуванні та реалізації державної інформаційної політики дозволить вирішити багато питань теорії та практики державного управління, інтегруючи організаційний підхід, який розглядає інформаційні технології та їхній вплив на організаційні аспекти, і системний підхід, який розглядає обробку інформації на основі цілісного, системно орієнтованого та всеосяжного процесу. Російська мова В статье рассматриваются вопросы формирования и реализации государственной информационной политики. Государственная информационная политика является неотъемлемой составляющей внешней и внутренней политики государства. Отмечается, что новый импульс в развитии государственной информационной политики возник в последнее время в связи с осознанием необходимости построения информационного общества в Украине как главного условия ее политического и социально-экономического движения вперед и сохранения статуса мировой державы. Формирование информационного общества опирается на новейшие информационно-коммуникационные технологии и информационные ресурсы, а разработка действенной информационной политики, использования ее новых механизмов и инструментов значительно расширяет возможности использования информационных ресурсов в государственном управлении. В сфере государственного управления реализация государственной информационной политики открывает возможности перехода к новому качеству управления за счет обеспечения всех субъектов системы управления своевременной, полной и достоверной информацией, а также инструментами работы с этой информацией. Определено, что информационный менеджмент является инструментом формирования и реализации государственной информационной политики. Государство, при формировании, имеет различные интересы и рычаги влияния на процессы принятия управленческих решений. Прежде всего, как главный формовщик «правил игры» в информационной среде, она устанавливает политику информационного взаимодействия и обмена информацией между органами публичной власти, а также между ними и гражданами. Цель и характер деятельности органов публичной власти определяют пути введения информационного менеджмента в эту деятельность, а также вид информационного продукта, на основе которого принимается оптимальное управленческое решение. В заключении отмечается, что использование информационного менеджмента как инструмента при формировании и реализации государственной информационной политики позволит решить многие вопросы теории и практики государственного управления, интегрируя организационный подход, который рассматривает информационные технологии и их влияние на организационные аспекты, и системный подход, который рассматривает обработку информации на основе целостного, системно ориентированного и всеобъемлющего процесса. Англійська мова The article considers the issues of formation and implementation of the state information policy. State information policy is an integral part of foreign and domestic policy. It is noted that a new impetus in the development of state information policy has emerged recently in connection with the awareness of the need to build an information society in Ukraine as the main condition for its political and socio-economic movement forward and maintaining world status. The formation of the information society is based on the latest information and communication technologies and information resources, and the development of effective information policy, the use of its new mechanisms and tools significantly expands the possibilities of using information resources in public administration. In the field of public administration, the implementation of state information policy opens up opportunities for the transition to a new quality of management by providing all actors in the management system with timely, complete and reliable information, as well as tools for working with this information. It is determined that information management is a tool for the formation and implementation of state information policy. The state, in formation this policy, has different interests and levers of influence on management decision-making processes. First of all, as the main shaper of the "rules of the game" in the information environment, it establishes a policy of information interaction and exchange of information between public authorities, as well as between them and citizens. The purpose and nature of the activities of public authorities determine the ways of introducing information management in this activity, as well as the type of information product on the basis of which the optimal management decision is made. In conclusion, it is noted that the use of information management as a tool in the formation and implementation of state information policy will address many issues of theory and practice of public administration, integrating an organizational approach that considers information technology and its impact on organizational aspects, and a systematic approach that considers information processing based on a holistic, system-oriented and comprehensive process.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/506
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.