Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/508
Title: Альтернативні моделі формування та реалізації державної регуляторної політики і їх співвідношення зі стратегіями економічного розвитку територій
Other Titles: Альтернативные модели формирования и реализации государственной регуляторной политики и их соотношение со стратегиями экономического развития территорий.
Alternative models of formation and implementation of state regulatory policy and their relations with strategies of economic development of territories.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державна регуляторна політика
стратегія державної регуляторної політики
місцевий економічний розвиток
стратегія економічного розвитку
альтернативні моделі формування державної регуляторної політики
государственная регуляторная политика
стратегия государственной регуляторной политики
местное экономическое развитие
стратегия экономического развития
альтернативные модели формирования государственной регуляторной политики
state regulatory policy
strategy of state regulatory policy
local economic development
strategy of economic development
alternative models of formation of state regulatory policy
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Дурман, М. О. Альтернативні моделі формування та реалізації державної регуляторної політики та їх співвідношення зі стратегіями економічного розвитку територій / М. О. Дурман // Публічне управління та митне адміністрування (правонаступник наукового збірника “Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління»). – 2020. – № 1 (24). – С. 29-35
Series/Report no.: УДК 351: 681.32;
Abstract: Українська мова В статті розглядаються особливості впровадження альтернативних моделей формування та реалізації державної регуляторної політики (ДРП) у відповідності із стратегіями економічного розвитку територій. Визначено, що регулювання розвитку та економічне планування повинно узгоджуватися із загальними стратегічними цілями окремої адміністративно-територіальної одиниці, громади, регіону, держави. Проаналізовано цілі державної регуляторної політики та цілі місцевого економічного розвитку. Досліджені взаємозв’язки між цілями ДРП та цілями місцевого економічного розвитку показали, що механізми та інструменти державної регуляторної політики можуть слугувати активним підґрунтям для формування альтернативних політик розвитку тих чи інших галузей економіки або стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць різних рівнів. Розкрито, що після чіткого визначення галузей економіки, які відібрані в стратегії розвитку як пріоритетні, слід починати процес формулювання регуляторних впливів, направлених на стимулювання їх розвитку. В маленьких громадах це можна визначити простим аналізом сильних або слабких сторін економіки, а на більш високих рівнях (область чи країна) може знадобитися і створення власної стратегії державної регуляторної політики. У висновку зазначено, що на різних рівнях управління – державному, регіональному та місцевому – стратегія економічного розвитку розглядається як обраний курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на вирішення економічних та соціальних завдань, що стоять перед державою та місцевим самоврядуванням, збереження і примноження економічного потенціалу, підвищення якості життя громадян. При цьому державна регуляторна політика виступає як механізм сприяння ефективній реалізації такої стратегії, і може бути сформована як окрема стратегія ДРП (на державному або регіональному рівнях) або як певний набір різних механізмів та інструментів ДРП (на місцевому рівні). У цьому випадку такі набори можна розглядати як альтернативні моделі ДРП, що можуть використовуватися в залежності від того, яку стратегію економічного розвитку було обрано для певної адміністративно-територіальної одиниці чи держави у цілому. Російська мова как приоритетные, следует начинать процесс формулирования регуляторных воздействий, направленных на стимулирование их развития. В маленьких общинах это можно определить простым анализом сильных или слабых сторон экономики, а на более высоких уровнях (область или страна) может потребоваться и создание собственной стратегии государственной регуляторной политики. В заключении указано, что на разных уровнях управления - государственном, региональном и местном - стратегия экономического развития рассматривается как избранный курс экономической политики, рассчитанный на длительную перспективу и направлен на решение экономических и социальных задач, стоящих перед государством и местным самоуправлением, сохранение и приумножение экономического потенциала, повышения качества жизни граждан. При этом государственная регуляторная политика выступает как механизм содействия эффективной реализации такой стратегии, и может быть сформирована как отдельная стратегия ДРП (на государственном или региональном уровнях) или как некий набор различных механизмов и инструментов ДРП (на местном уровне). В этом случае такие наборы можно рассматривать как альтернативные модели ДРП, которые могут использоваться в зависимости от того, какую стратегию экономического развития был выбран для определенной административно-территориальной единицы или государства в целом. Англійська мова The article deals with the peculiarities of introducing alternative models of formation and implementation of the state regulatory policy in accordance with the strategies of economic development of the territories. It is determined that development regulation and economic planning should be consistent with the general strategic goals of a separate administrative-territorial unit, community, region, and state. The goals of the state regulatory policy and the goals of local economic development are analyzed. The interrelationships between the DRP and local economic development goals have shown that mechanisms and instruments of state regulatory policy can serve as an active basis for the formulation of alternative development policies for certain sectors of the economy or strategies for the development of administrative units at different levels. It is revealed that, after clearly identifying sectors of the economy that are selected in the development strategies as priorities, the process of formulating regulatory impacts aimed at stimulating their development should begin. In small communities, this can be determined by a simple analysis of the strengths or weaknesses of the economy, and at higher levels (region or country), it may also be necessary to create your own state regulatory policy strategy. The conclusion states that at various levels of government - state, regional and local - the economic development strategy is considered as a chosen course of economic policy, designed for the long term and aimed at solving the economic and social problems facing the state and local self-government, preservation and multiplication economic potential, improving the quality of life of citizens. At the same time, state regulatory policy acts as a mechanism to facilitate the effective implementation of such a strategy, and can be formed as a SRP strategy (at the state or regional levels) or as a set of different SRP mechanisms and instruments (at the local level). In this case, such kits can be considered as alternative models of SRP that can be used depending on which economic development strategy has been chosen for a particular administrative unit or state as a whole.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/508
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.