Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/510
Title: Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики
Other Titles: Анализ некоторых механизмов государственного управления для формирования внешней политики
Analysis of some mechanisms of public governance for formation of foreign policy.
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: механізми державного управління
зовнішня політика
зовнішні зносини
зовнішньополітичний курс
Міністерство закордонних справ
механизмы государственного управления
внешняя политика
внешние сношения
внешнеполитический курс
Министерство иностранных дел
governance mechanisms
foreign policy
foreign relations
foreign policy
Ministry of Foreign Affairs
Issue Date: 2020
Publisher: МАУП м. Київ
Citation: Дурман, О. Л. Аналіз деяких механізмів державного управління для формування зовнішньої політики / О. Л. Дурман // Науковий вісник: державне управління. – 2020. – №3 (5). – С. 87-100.
Series/Report no.: УДК 351.88;
Abstract: Українська мова В статті здійснюється аналіз механізмів державного управління для формування зовнішньої політики держави на основі синтезу сучасних досліджень та системного підходу. Досліджується, що розвиток зовнішніх функцій держави супроводжується динамічною зміною, тобто відбувається еволюційний розвиток структури зовнішніх функцій, еволюція зовнішньополітичного механізму. Описується поділ органів зовнішніх зносин на дві групи: внутрішньодержавні (центральні) та закордонні, але повсякденну оперативну діяльність, пов’язану із зовнішніми зносинами держави, в першу чергу, звичайно, здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади, який курує сферу міжнародних відносин – Міністерство закордонних справ України. Вказується, що успішна реалізація Україною своїх зовнішньополітичних можливостей залежить, в першу чергу, від комплексу конституційно-правових, організаційних та дипломатичних заходів що здійснюються суб’єктами державного управління у сфері зовнішньополітичній діяльності України об’єднуються у політико-дипломатичний механізм у сучасній зовнішньополітичній діяльності України. Проте, якими б не були механізми формування зовнішньої політики, різко змінити зовнішньополітичний курс держави рішеннями певних осіб чи органів практично неможливо – цьому буде перешкоджати самі ці механізми. Це буде відбуватися з різних причин, але нам цікаво дослідити це з точки зору поєднання системного підходу і такого поняття як «лійка причинності». Проаналізовано, що проблеми зовнішньої політики держави мають складний, комплексний характер, і це вимагає більш скоординованої і єдиної співпраці окремих організаційних структур, які і являють собою механізми зовнішньої політики держави, які будуть нести за вирішення зовнішніх проблем всю повноту відповідальності. Місце та роль уряду в механізмі здійснення зовнішньої політики залежить насамперед від форми правління в державі й політичної системи суспільства. Узагальнено, що використання нових підходів до аналізу процесів формування зовнішньополітичного курсу країни на основі системного підходу та методів, що застосовуються у суспільних науках, дає можливість поглянути на ці процеси з нового боку і отримати нове бачення механізмів державного управління, що використовуються у цих процесах. Російська мова В статье проводится анализ механизмов государственного управления для формирования внешней политики государства на основе синтеза современных исследований и системного подхода. Исследуется, что развитие внешних функций государства сопровождается динамическим изменением, то есть происходит эволюционное развитие структуры внешних функций, эволюция внешнеполитического механизма. Описывается разделение органов внешних сношений на две группы: внутригосударственные (центральные) и зарубежные, но повседневную оперативную деятельность, связанную с внешними сношениями государства, в первую очередь, конечно, осуществляет специально уполномоченный орган исполнительной власти, который курирует сферу международных отношений - Министерство иностранных дел Украины. Указывается, что успешная реализация Украиной своих внешнеполитических возможностей зависит, в первую очередь, от комплекса конституционно-правовых, организационных и дипломатических мероприятий осуществляемых субъектами государственного управления в сфере внешнеполитической деятельности Украины объединяются в политико-дипломатический механизм в современной внешнеполитической деятельности Украины . Однако, какими бы ни были механизмы формирования внешней политики, резко изменить внешнеполитический курс государства решениями определенных лиц или органов практически невозможно - этому будет препятствовать сами эти механизмы. Это будет происходить по разным причинам, но нам интересно исследовать это с точки зрения сочетания системного подхода и такого понятия как «воронка причинности». Проанализировано, что проблемы внешней политики государства имеют сложный, комплексный характер, и это требует более скоординированной и единой сотрудничества отдельных организационных структур, и представляют собой механизмы внешней политики государства, будут нести ответственность за решения внешних проблем всю полноту ответственности. Место и роль правительства в механизме осуществления внешней политики зависит прежде всего от формы правления в государстве и политической системы общества. Обзор, что использование новых подходов к анализу процессов формирования внешнеполитического курса страны на основе системного подхода и методов, применяемых в общественных науках, дает возможность взглянуть на эти процессы с новой стороны и получить новое видение механизмов государственного управления, используемых в этих процессах. Англійська мова The article analyzes the mechanisms of government for the formation of the state’s foreign policy based on a synthesis of modern research and a systematic approach. It is investigated that the development of the external functions of the state is accompanied by a dynamic change, that is, there is an evolutionary development of the structure of external functions, the evolution of the foreign policy mechanism. The division of foreign relations bodies into two groups is described: domestic (central) and foreign, but the daily operational activities related to the state’s foreign relations are, of course, primarily carried out by a specially authorized executive body that oversees the sphere of international relations - the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine . It is indicated that the successful implementation of Ukraine’s foreign policy opportunities depends, first of all, on the complex of constitutional, legal, organizational and diplomatic measures undertaken by public administration entities in the field of Ukraine’s foreign policy activities are combined into a political and diplomatic mechanism in Ukraine’s modern foreign policy activity. However, no matter what the mechanisms of the formation of foreign policy may be, it is practically impossible to drastically change the state’s foreign policy by decisions of certain individuals or bodies — these mechanisms themselves will impede this. This will happen for various reasons, but we are interested in exploring this from the point of view of combining a systematic approach and such a thing as a “funnel of causality”. It is analyzed that the problems of the state’s foreign policy are complex, integrated, and this requires more coordinated and unified cooperation of individual organizational structures, and they are the mechanisms of the state’s foreign policy, will be responsible for solving external problems all the responsibility. The place and role of government in the mechanism of foreign policy implementation depends primarily on the form of government in the state and the political system of society. The review that the use of new approaches to the analysis of the processes of formation of the country's foreign policy based on the systematic approach and the methods used in the social sciences makes it possible to look at these processes from a new perspective and gain a new vision of the mechanisms of government used in these processes.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/510
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.