Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/518
Title: Аналіз імітаційних моделей за критеріями придатності
Other Titles: Анализ имитационных моделей за критериями применимости
Analysis of imitation models by applicability criteria
Authors: Козел, В. М.
Козел, В. Н.
Kozel, V. M.
Keywords: моделювання
інформаційна система управління
імітаційне моделювання
інформаційний потік
моделирование
информационная система управления
имитационное моделирование
информационный поток
modeling
information management system
simulation modeling
information flow
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУ
Citation: Козел, В. М. Аналіз імітаційних моделей за критеріями придатності / В. М. Козел // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2019. – № 4 (71). – C. 107-114.
Series/Report no.: УДК 004.94;
Abstract: Українська мова У статі розглянуто застосування імітаційного моделювання при побудові інформаційних управляючих систем. Виявлено, що в досліджених роботах авторів запропоновано використання певного типу імітаційної моделі для конкретного випадку без проведення досліджень придатності інших моделей. Метою статі було дослідження імітаційних моделей для моделювання руху інформаційних потоків у закладах організаційного типу, а також дослідження найбільш відповідного методу імітаційного моделювання руху інформаційних потоків у системах управління. Розглянуто існуючі на даний момент методи імітаційного моделювання для вибору найбільш точного й придатного при побудові імітаційної моделі руху інформаційних потоків, такі як: моделі на основі абстрактних автоматів, мережі Петрі, Марківські ланцюгі, агрегатні моделі Бусленка, дискретно-безперервні системи Глушкова та системи масового обслуговування. Виявлені переваги та недоліки розглянутих імітаційних моделей. Головний недолік абстрактних автоматів той, що при великій кількості станів і вхідних сигналів таблиця станів стає незручною в роботі. Моделювання з використанням мереж Петрі не дозволяє одержати кількісні характеристики. Недоліком моделі Глушкова є складність її реалізації, а також той факт, що модель всієї безперервно-дискретної системи або її елемента представляється мережею агрегатів з фіксованими каналами зв'язків. На підставі проведеного дослідження й аналізу імітаційних моделей побудовано зведену таблицю гідностей і недоліків досліджених методів побудови імітаційних моделей. Виявлено що, найбільш зручним і простим у реалізації для розробки інформаційної системи управління закладом є моделювання процесів на базі теорії масового обслуговування. Запропоновано також використання теорія графів яка надає наочне графічне відображення руху інформаційних потоків, а системи масового обслуговування дозволяють визначити основні якісні характеристики об'єкта в динаміці. Російська мова В статье рассмотрено применение имитационного моделирования при построении информационных управляющих систем. Выявлено, что в исследованных работах авторов предложено использование определенного типа имитационной модели для конкретного случая без проведения исследований пригодности других моделей. Целью статьи было исследование имитационных моделей для моделирования движения информационных потоков в учреждениях организационного типа, а также исследования наиболее подходящего метода имитационного моделирования движения информационных потоков в системах управления. Рассмотрены существующие на данный момент методы имитационного моделирования для выбора наиболее точного и пригодного при построении имитационной модели движения информационных потоков, такие как: модели на основе абстрактных автоматов, сети Петри, Марковской цепи, агрегатные модели Бусленко, дискретно-непрерывные системы Глушкова и системы массового обслуживания. Выявленные преимущества и недостатки рассмотренных имитационных моделей. Главный недостаток абстрактных автоматов в том, что при большом количестве состояний и входных сигналов таблица состояний становится неудобной в работе. Моделирование с использованием сетей Петри не позволяет получить количественные характеристики. Недостатком модели Глушкова является сложность ее реализации, а также тот факт, что модель всей непрерывно-дискретной системы или ее элемента представляется сетью агрегатов с фиксированными каналами связи. На основании проведенного исследования и анализа имитационных моделей построено сводную таблицу достоинств и недостатков исследованных методов построения имитационных моделей. Выявлено что, наиболее удобным и простым в реализации для разработки информационной системы управления заведением является моделирование процессов на базе теории массового обслуживания. Предложено также использование теории графов, которая предоставляет наглядное графическое отображение движения информационных потоков, а системы массового обслуживания позволяет определить основные качественные характеристики объекта в динамике. Англійська мова The article describes the use of simulation modeling in the construction of information control systems. It has been found that in the studied works of the authors it is proposed to use a certain type of simulation model for a specific case without conducting studies of suitability of other models. The purpose of the article was to investigate simulation models for modeling the movement of information flows in organizational type institutions, as well as to investigate the most appropriate method for simulating the movement of information flows in control systems. The present methods of simulation modeling for selection of the most accurate and suitable in the construction of simulation model of movement of information flows are considered, such as: models based on abstract automatic machines, Petri networks, Markovsky chain, aggregate models of Buslenko, discrete-continuous Glushkov systems and mass service systems. The identified advantages and disadvantages of the simulation models considered. The main disadvantage of abstract machines is that with a large number of states and input signals, the state table becomes uncomfortable to operate. Modeling using Petri networks does not produce quantitative characteristics. The disadvantage of the Glushkov model is the complexity of its implementation, as well as the fact that the model of the entire continuous-discrete system or its element is represented by a network of units with fixed communication channels. Based on the conducted research and analysis of simulation models, a summary table of advantages and disadvantages of the investigated methods of simulation model construction has been built. It has been revealed that the most convenient and easy to implement for the development of an information system for the management of the institution is the modeling of processes based on the theory of mass service. It is also proposed to use graph theory, which provides a visual graphical representation of the movement of information flows, and mass service systems allow to determine the main qualitative characteristics of the object in dynamics.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/518
ISSN: 2078-4481
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.