Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/523
Title: Інтеграційний вплив міжнародних блоків на вирішення міжнародних проблем
Other Titles: Интеграционный влияние международных блоков на решение международных проблем
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: міжнародна політика
міжнародні блоки
міжнародні організації
міжнародні відносини
глобалізація
международная политика
международные блоки
международные организации
международные отношения
глобализация
international politics
international blocs
international organizations
international relations
globalization
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Видавництво Ліра-К
Citation: Дурман, О. Л. Інтеграційний вплив міжнародних блоків на вирішення міжнародних проблем/ О. Л. Дурман // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: збірник. – 2020. – № 2 (8) – квітень. – Київ : Видавництво Ліра-К.– С. 217-231.
Series/Report no.: УДК 351.88;
Abstract: Українська мова Постановкою проблеми у статті визначається те, що у сучасному світі, де жодні природні кордони не є перешкодою для спілкування між народами і самоізоляція будь-якої країни вочевидь є для неї шкідливою, важливе місце посідають різні форми міжнародного співробітництва. Вивчення діяльності міжнародної організації, ідентифікації її місця на світовій арені розглядають кожним фахівцем зі свого куту зору. Визначено, що міждержавні організації почали існування ще в XVII-XVIII ст., переважно як військові або торгові союзи чи угруповання. Починаючи з 50-х років XX ст., поступово виникла і зміцнилася система міжнародних організацій. Нині у світі існує величезна кількість різноманітних блоків і союзів країн, які можна об’єднати у три групи: політичні (військово-політичні), економічні та змішані. Головною метою політичних організацій є об’єднання країн, для яких політична мета діяльності має визначальних характер. Однією з найбільш важливих з економічних галузей є фінансова, недарма її називають кровоносною системою економіки. До змішаних блоків належать інтеграційні угруповання країн, метою яких є співробітництво в декількох сферах. Серед чинників формування й розвитку системи міжнародних організацій останнім часом дедалі більшого значення набувають глобальні проблеми сучасності. Новою проблемою, яка викликає велике занепокоєння та вимагає для свого рішення скоординованих зусиль міжнародних організацій та урядів усіх країн світу, є медична (санітарно-епідеміологічна). Про це свідчать події кінця грудня 2019 – початку березня 2020 року із глобальним розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19. На цьому фоні питання економічних домовленостей та співпраці в міжнародних організаціях відійшли на другий план і кожна країна почала закривати свої власні кордони задля убезпечення від зараження своїх громадян. Таким чином, можемо спостерігати картину, коли власні інтереси держави стають переважаючими над інтересами організацій (зменшується довіра всередині міжнародних організацій). Проте, проявляється і зворотній тренд, адже ВООЗ стали довіряти набагато більше через її дії по недопущенню розповсюдження коронавірусу та виробленню рекомендацій національним урядам. Таким чином, нові виклики привносять нові проблеми та рішення, й удосконалюють світовий політичний процес, адже саме його можна визначити як сукупність дій та взаємовідносин суб’єктів політики на міжнародній арені. Досліджено, що у сучасній політичній науці важливою залишається розробка комплексного підходу до трактування багатосторонніх механізмів співробітництва між державами – міжнародних організацій як важливого елемента системи міжнародних відносин. Вирішення сучасних міжнародних проблем, викликів, що виникають в різних сферах управління та життєдіяльності, вимагають розробки нових моделей функціонування різних типів міжнародних організацій і повинні стати основою для ефективного відстоювання власних національних інтересів у рамках міжнародних політичних інститутів. Світ вже не буде таким, як раніше. А Україна повинна отримати для себе нові знання, нових партнерів, нові ролі та перспективи залучення її до широкого кола співтовариств в міжнародних організаціях. Російська мова Постановкой проблемы в статье определяется то, что в современном мире, где никакие природные границы не являются препятствием для общения между народами и самоизоляция любой страны очевидно для нее вредной, важное место занимают различные формы международного сотрудничества. Изучение деятельности международной организации, идентификации ее места на мировой арене рассматривают каждым специалистом из своего углу зрения. Определено, что межгосударственные организации начали существование еще в XVII-XVIII вв., Преимущественно как военные или торговые союзы или группировки. Начиная с 50-х годов XX в., Постепенно возникла и укрепилась система международных организаций. Сейчас в мире существует огромное количество различных блоков и союзов стран, которые можно объединить в три группы: политические (военно-политические), экономические и смешанные. Главной целью политических организаций является объединение стран, для которых политическая цель деятельности имеет определяющих характер. Одной из наиболее важных по экономическим отраслей является финансовая, недаром ее называют кровеносной системой экономики. К смешанным блоков принадлежат интеграционные группировки стран, целью которых является сотрудничество в нескольких сферах. Среди факторов формирования и развития системы международных организаций в последнее время все большее значение приобретают глобальные проблемы современности. Новой проблемой, которая вызывает большое беспокойство и требует для своего решения скоординированных усилий международных организаций и правительств всех стран мира, является медицинская (санитарно-эпидемиологическая). Об этом свидетельствуют события конца декабря 2019 - начале марта 2020 с глобальным распространением коронавирусной инфекции COVID-19. На этом фоне вопрос экономических договоренностей и сотрудничества в международных организациях отошли на второй план и страна начала закрывать свои собственные границы для ограждения от заражения своих граждан. Таким образом, можем наблюдать картину, когда собственные интересы государства становятся преобладающими над интересами организаций (уменьшается доверие внутри международных организаций). Однако, проявляется и обратной тренд, ведь ВОЗ стали доверять гораздо больше из-за ее действия по недопущению распространения коронавируса и выработке рекомендаций национальным правительствам. Таким образом, новые вызовы привносят новые проблемы и решения, и совершенствуют мировой политический процесс, ведь именно его можно определить как совокупность действий и взаимоотношений субъектов политики на международной арене. Доказано, что в современной политической науке важной остается разработка комплексного подхода к трактовке многосторонних механизмов сотрудничества между государствами - международных организаций как важного элемента системы международных отношений. Решение современных международных проблем, вызовов, возникающих в различных сферах управления и жизнедеятельности, требуют разработки новых моделей функционирования различных типов международных организаций и должны стать основой для эффективного отстаивания собственных национальных интересов в рамках международных политических институтов. Мир уже не будет таким, как раньше. А Украина должна получить для себя новые знания, новых партнеров, новые роли и перспективы привлечения ее к широкому кругу сообществ в международных организациях. Англійська мова The statement of the problem in the article determines that in the modern world, where no natural borders are an obstacle to communication between peoples and self-isolation of any country is obviously harmful to it, various forms of international cooperation occupy an important place. The study of the activities of an international organization, the identification of its place on the world stage are considered by each specialist from their own angle of view. It is determined that interstate organizations began to exist in the XVII-XVIII centuries, mainly as military or trade unions or groups. Since the 1950s, a system of international organizations has gradually emerged and strengthened. Now in the world there are a huge number of different blocs and alliances of countries that can be combined into three groups: political (military-political), economic and mixed. The main goal of political organizations is to unite countries for which the political goal of activity is decisive. One of the most important in economic sectors is the financial one, not without reason it is called the circulatory system of the economy. Mixed blocs include integration groupings of countries whose goal is cooperation in several areas. Among the factors of formation and development of the system of international organizations, the global problems of today have become increasingly important. A new problem that causes great concern and requires the coordinated efforts of international organizations and governments of all countries of the world for its solution is the medical (sanitary and epidemiological). This is evidenced by the events of the end of December 2019 - early March 2020 with the global spread of coronavirus infection COVID-19. Against this background, the issue of economic arrangements and cooperation in international organizations receded into the background and the country began to close its own borders to protect its citizens from infection. Thus, we can observe the picture when the state’s own interests become predominant over the interests of organizations (trust within international organizations decreases). However, the reverse trend is also evident, because WHO has begun to trust much more because of its action to prevent the spread of coronavirus and to make recommendations to national governments. Thus, new challenges bring new problems and solutions, and improve the global political process, because it can be defined as a set of actions and relationships between political actors in the international arena. It is proved that in modern political science, the development of an integrated approach to the interpretation of multilateral mechanisms of cooperation between states - international organizations as an important element of the system of international relations remains important. The solution of modern international problems and challenges arising in various areas of management and life, require the development of new models of functioning of various types of international organizations and should be the basis for the effective upholding of their own national interests within the framework of international political institutions. The world will not be the same as before. And Ukraine should acquire new knowledge, new partners, new roles and prospects for attracting it to a wide range of communities in international organizations.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/523
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.