Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/524
Title: Застосування концепції електронного урядування при проектуванні єдиного освітнього інформаційно-комунікаційного середовища.
Other Titles: Using the concept of e-government in the design of the integrated educational information-communication environment.
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: публічне управління
електронне урядування
інформаційний ресурс
освітнє інформаційно-комунікаційне середовище
структурно-об’єктний підхід
публичное управление
электронное управление
информационный ресурс
образовательная информационно-комуникационная среда
структурно-объєктивный подход
public administration
e-government
information resource
educational information and communication environment
structural-objective approach
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет. м. Запоріжжя
Citation: Дурман, О. Л. Застосування концепції електронного урядування при проектуванні єдиного освітнього інформаційно-комунікаційного середовища / О. Л. Дурман // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2019. – № 2 (66). – С. 50-56.
Series/Report no.: УДК 351;
Abstract: Українська мова У статті проведений аналіз сучасного стану запровадження електронного урядування в публічне управління в Україні. Показано, що цей процес стикається з певними перепонами, однак є незворотнім, оскільки держава планує запровадження низки заходів для його стимулювання. В дослідженні пропонується використати концепцію електронного урядування при проектуванні освітнього інформаційно-комунікаційного середовища для управління освітньою галуззю. Для цього використовується раніше запропонований структурно-об’єктних підхід, основними рисами якого є декомпозиція організаційної структури організації «зверху вниз» та синтез відповідних управлінських (виробничих) процесів і впливів «знизу вверх». Формування та використання спроектованого таким чином освітнього інформаційно-комунікаційного середовища забезпечить умови для збору, збереження, поширення і комплексного використання всіх видів інформаційних ресурсів освітньої галузі, вільний доступ до них всіх зацікавлених сторін, підвищить ефективність діяльності органів публічної влади у цій сфері. Російська мова В статье проведен анализ современного состояния внедрения электронного правительства в публичное управление в Украине. Показано, что этот процесс сталкивается с определенными препятствиями, однако необратим, поскольку государство планирует введение ряда мер для его стимулирования. В исследовании предлагается использовать концепцию электронного управления при проектировании образовательной информационно-коммуникационной среды для управления образовательной отраслью. Для этого используется ранее предложенный структурно-объектных подход, основными чертами которого являются декомпозиция организационной структуры организации «сверху вниз» и синтез соответствующих управленческих (производственных) процессов и воздействий «снизу вверх». Формирования и использования спроектированного таким образом образовательной информационно-коммуникационной среды обеспечит условия для сбора, хранения, распространения и комплексного использования всех видов информационных ресурсов образования, свободный доступ к ним всех заинтересованных сторон, повысит эффективность деятельности органов публичной власти в этой сфере. Англійська мова The article analyzes the current state of implementation of e-government in public administration in Ukraine. It is shown that this process faces certain obstacles, but is irreversible, since the state plans to introduce a number of measures to stimulate it. The study proposes to use the concept of e-government in the design of educational information and communication environment to manage the educational industry. For this purpose, the previously proposed structural-object approach is used, the main features of which are the decomposition of the organizational structure of the organization “from top to bottom” and the synthesis of the corresponding administrative (production) processes and impacts “bottom-up”. Formation and use of the educational information and communication environment designed in such a way will provide conditions for the collection, storage, distribution and integrated use of all types of information educational resources, free access to them by all interested parties, will increase the effectiveness of public authorities in this area.
Description: Журнал категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/524
ISSN: 1813-3401
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.