Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/525
Title: Використання проєктного менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування.
Other Titles: Использование проєктного менеджмента в деятельности органов местного самоуправления.
Use of project management in the activities of local government bodies.
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: проєктний менеджмент
проєктний підхід
органи державної влади
органи місцевого самоврядування
територіальні громади
громадськість
проектный менеджмент
проектный подход
органы государственной власти
органы местного самоуправления
территориальные общины
общественность
project management
project approach
public authorities
local governments
local communities
the public
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Дурман О. Л. Використання проєктного менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування / О. Л. Дурман // Вісник ХНТУ. – 2020. – № 3(74). – С. 140-147.
Series/Report no.: УДК 351.9: 681.51.004.65;
Abstract: Українська мова В статті розкривається значення перспектив використання підходів проєктного менеджменту в окремих органах публічної влади, зокрема в місцевих державних адміністраціях та об’єднаних територіальних громадах. Визначено, що серед цих підходів останнім часом особливе місце займає проєктний менеджмент, оскільки соціально-економічне життя більшості країн світу перебуває в швидкозмінній ситуації внутрішніх та зовнішніх впливів, а перехід на нові державноуправлінські стандарти відбувається в рамках реформ, що впроваджують нові підходи у конкретні терміни, і мають на меті досяжність чітко визначених цілей. При визначені проблематики встановлено, що напрямів застосування концепції проєктного менеджменту надзвичайно багато, і вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя, у тому числі й державне управління. Проте на сьогодні інструменти проєктного менеджменту все ще не знайшли широкого застосування в органах влади. Доведено, що при розробці проєктів керівництво органів влади повинне враховувати інтереси територіальної громади – споживачів результатів проєкту. Тому формуванням зв’язків з громадськістю, громадської думки, проведенням муніципальної рекламної діяльності є надзвичайно важливим задля підвищення рівня довіри громади до влади та створення позитивної громадської думки щодо пакету проєктів, які будуть реалізовані в межах стратегії розвитку населеного пункту. Обгрунтовано, що впровадження проєктного менеджменту в органах місцевого самоврядування сприятиме активізації участі представників громадянського суспільства у процесах управління, що надасть йому легітимності, двостороннього обміну досвідом, покращить інформованість та взаєморозуміння. Узагальнено, що результати впровадження проєктів і досвід, набутий його виконавцями, можуть бути використані органами місцевого самоврядування для координації процесів розвитку території відповідно до потреб та інтересів територіальних громад, а, у такий спосіб, створиться сприятливе середовище для соціально-економічного, культурного розвитку на місцевому рівні, шляхом самоорганізації та соціальної активності мешканців певного населеного пункту, що відкриває нові можливості для розвитку територіальних громад. Російська мова В статье раскрывается значение перспектив использования подходов проектно менеджмента в отдельных органах публичной власти, в частности в местных государственных администрациях и объединенных территориальных общинах. Определено, что среди этих подходов в последнее время особое место занимает проектно менеджмент, поскольку социально-экономическую жизнь большинства стран мира находится в быстро меняющемся ситуации внутренних и внешних воздействий, а переход на новые державноуправлинськи стандарты происходит в рамках реформ, внедряют новые подходы в конкретные сроки, и имеют целью достижимость четко определенных целей. При определении проблематики установлено, что направлений применения концепции проектных менеджмента очень много, и они могут охватывать практически все сферы человеческой жизни, в том числе и государственное управление. Однако на сегодня инструменты проектно менеджмента все еще не нашли широкого применения в органах власти. Доказано, что при разработке проектов руководство органов власти должно учитывать интересы территориальной общины - потребителей результатов проекту. Поэтому формированием связей с общественностью, общественного мнения, проведением муниципальной рекламной деятельности является чрезвычайно важным для повышения уровня доверия общества к власти и создание позитивного общественного мнения по пакету проектов, которые будут реализованы в рамках стратегии развития населенного пункта. Обосновано, что внедрение проектных менеджмента в органах местного самоуправления будет способствовать активизации участия представителей гражданского общества в процессах управления, что позволит ему легитимности, двустороннего обмена опытом, улучшит информированность и взаимопонимания. Обзор, что результаты внедрения проектов и опыт, приобретенный его исполнителями, могут быть использованы органами местного самоуправления для координации процессов развития территории в соответствии с потребностями и интересов территориальных общин, а, таким образом, создастся благоприятная среда для социально-экономического, культурного развития на местном уровне, путем самоорганизации и социальной активности жителей определенного населенного пункта, что открывает новые возможности для развития территориальных общин. Англійська мова The article reveals the importance of prospects for the use of project management approaches in individual public authorities, in particular in local state administrations and united territorial communities. It has been determined that project management has recently taken a special place among these approaches, as the socio-economic life of most countries is in a rapidly changing situation of internal and external influences, and the transition to new government standards is part of reforms that introduce new approaches in a timely manner. and aim at achieving clearly defined goals. When identifying the issues, it was found that the areas of application of the concept of project management are extremely many, and they can cover almost all areas of human life, including public administration. However, to date, project management tools have not yet been widely used in government. It is proved that when developing projects, the management of the authorities must take into account the interests of the local community - consumers of the project results. Therefore, the formation of public relations, public opinion, municipal advertising is extremely important to increase public confidence in government and create a positive public opinion on the package of projects to be implemented within the development strategy of the settlement. It is substantiated that the introduction of project management in local governments will enhance the participation of civil society in governance, which will give it legitimacy, bilateral exchange of experiences, improve awareness and mutual understanding. It is generalized that the results of project implementation and the experience gained by its executors can be used by local governments to coordinate the development of the territory in accordance with the needs and interests of local communities, and thus create a favorable environment for socio-economic and cultural development at the local level. levels, through self-organization and social activity of the inhabitants of a certain settlement, which opens new opportunities for the development of territorial communities.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/525
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.