Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/527
Title: Modeling improvement in motivational components of information technologies for computerized training systems
Other Titles: Вдосконалення моделювання мотиваційних складових інформаційних технологій комп'ютеризованих систем навчання.
Совершенствование моделирования мотивационных составляющих информационных технологий компьютеризированных систем обучения
Authors: Khodakov, V. Ye.
Ходаков, В. Є.
Ходаков, В.Е.
Sokolov, A. Ye.
Cоколов, А. Є.
Соколов, А. Е.
Veselovskaya, G. V.
Веселовська, Г. В.
Веселовская, Г. В.
Keywords: information technology
computerized system
training
motivation
model
інформаційна технологія
комп'ютеризована система
навчання
мотивація
модель
информационная технология
компьютеризированная система
обучение
мотивация
модель
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУ
Citation: Khodakov, V. Ye. Modeling improvement in motivational components of information technologies for computerized training systems / V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2019. – № 2(69). – Частина 2. – С. 264-270
Series/Report no.: УДК 510.6;
Abstract: Англійська мова Motivation is considered in the context of awareness of the need, and incentive to carry out active, interested, purposeful, highly productive information assimilation activities in the subject area of computerized information systems, technologies and learning processes. It was noted that the general elaboration in the questions of motivation is not enough for the effective formation, and use of motivational attitudes in this subject area; further work with a number of aspects of motivation is relevant. The aim of the study was to identify the features of motivation modeling, contributing to the increase in the effectiveness of information processes for computerized learning. Information interaction and mutual influence of the student with the objects of the training system, and the environment is considered as a complex multi-purpose process with disturbing influences and coordination. Modeling the motivation of the student's informational behavior requires the use of vector objective functions, and taking into account the features in the structural model for the formation of information flows associated with the motivation of learning processes. In the context of the motivational processes of the information subsystem for learning, information flows in expectations and decisions of the learner, their comparison, and consideration in the reactions of the external environment, with a reverse effect on the learner’s goals to improve the optimal decision making are highlighted. The expediency of optimization modeling for motivation in information processes of computerized education within the framework of organizational control technologies for information systems, using vector (multi-criteria) optimization, the concepts in optimality of Lagrange solutions, the Pareto principle, as well as the relevant assumptions, and conditions is substantiated. As a result, an integrated technology of optimization modeling for motivation in computerized information, and control learning subsystems, with the rationale for the concepts of effective implementation of modeling, is proposed. Українська мова Мотивацію розглянуто в контексті усвідомлення необхідності та стимулу можливості здійснювати активну, зацікавлену, цілеспрямовану, високопродуктивну діяльність інформаційного засвоєння в предметній галузі комп’ютеризованих інформаційних систем, технологій і процесів навчання. Відзначено, що загальної опрацьованості питань мотивації недостатньо для ефективного формування та використання мотиваційних установок у зазначеній предметній галузі, актуальною є подальша робота з низкою аспектів мотивації. Метою дослідження стало виявлення особливостей моделювання мотивації, що сприяють підвищенню ефективності інформаційних процесів комп'ютеризованого навчання. Інформаційна взаємодія і взаємовплив того, якого навчають, із об'єктами системи навчання та навколишнім середовищем розглянуто як складний багатоцільовий процес зі збурюючими впливами й узгодженням. Моделювання мотивації інформаційної поведінки того, якого навчають, вимагає застосування векторних цільових функцій і врахування особливостей структурної моделі формування інформаційних потоків, пов'язаних із мотивацією процесів навчання. В контексті мотиваційних процесів інформаційної підсистеми навчання, виділені інформаційні потоки очікувань і рішень того, якого навчають, їх порівняння й урахування реакцій зовнішнього середовища, зі зворотним впливом на цілі того, якого навчають, для підвищення оптимальності прийняття рішень. Обґрунтовано доцільність оптимізаційного моделювання мотивації в інформаційних процесах комп'ютеризованого навчання в рамках технологій організаційного управління інформаційними системами, з застосуванням векторної (багатокритеріальної) оптимізації, концепцій оптимальності рішень за Лагранжем, принципу Парето, а також відповідних припущень і умов. В результаті, запропоновано інтегровану технологію оптимізаційного моделювання мотивації в комп'ютеризованих інформаційно-керуючих підсистемах навчання, з обґрунтуванням концепцій ефективної реалізації моделювання. Російська мова Мотивация рассмотрена в контексте осознания необходимости и стимула возможности осуществлять активную, заинтересованную, целеустремленную, высокопродуктивную деятельность информационного усвоения в предметной области компьютеризированных информационных систем, технологий и процессов обучения. Отмечено, что общей проработанности вопросов мотивации недостаточно для эффективного формирования и использования мотивационных установок в указанной предметной области, актуальной является дальнейшая работа с рядом аспектов мотивации. Целью исследования стало выявление особенностей моделирования мотивации, способствующих повышению эффективности информационных процессов компьютеризированного обучения. Информационное взаимодействие и взаимовлияние обучаемого с объектами системы обучения и окружающей средой рассмотрено как сложный многоцелевой процесс с возмущающими воздействиями и согласованием. Моделирование мотивации информационного поведения обучаемого требует применения векторных целевых функций и учета особенностей структурной модели формирования информационных потоков, связанных с мотивацией процессов обучения. В контексте мотивационных процессов информационной подсистемы обучения, выделены информационные потоки ожиданий и решений обучаемого, их сравнение и учет реакций внешней среды, с обратным воздействием на цели обучаемого для повышения оптимальности принятия решений. Обоснована целесообразность оптимизационного моделирования мотивации в информационных процессах компьютеризированного обучения в рамках технологий организационного управления информационными системами, с применением векторной (многокритериальной) оптимизации, концепций оптимальности решений по Лагранжу, принципа Парето, а также соответствующих допущений и условий. В результате, предложена интегрированная технология оптимизационного моделирования мотивации в компьютеризированных информационно-управляющих подсистемах обучения, с обоснованием концепций эффективной реализации моделирования.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/527
ISSN: 2078-4481
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.