Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/790
Title: Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації зовнішньої політики України
Other Titles: Нормативно-правовое обеспечение формирования и реализации внешней политики Украины
Regulatory and legal support for the formation and implementation of Ukraine's foreign policy.
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: зовнішня політика
законодавчо-нормативна база
державне управління,
міжнародні відносини
класифікація законодавства
міжнародні угоди
стратегія зовнішньої політики
внешняя политика
законодательно-нормативная база
государственное управление
международные отношения
классификация законодательства,
международные соглашения
стратегия внешней политики
foreign policy
legal and regulatory framework
public administration
international relations
classification of legislation
international agreements
foreign policy strategy
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Дурман, О. Л. Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації зовнішньої політики України / О. Л. Дурман // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис.– 2021.– Т. 24.– С. 212-218. DOI https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.34. URL: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/251
Series/Report no.: УДК 351.88;
Abstract: Українська мова Стаття присвячується формуванню та реалізації зовнішньої політики держави, її зовнішньополітичного курсу. Відомо, що ці процеси повинні відбуватися за нормами певної законодавчо-правової бази держави. Саме відповідність законодавчо-нормативної бази реаліям сьогодення і вимогам стратегічного розвитку повинна стати наріжним каменем для державного управління зовнішньої політикою. Визначено, що державне управління міжнародними відносинами повинно стати підґрунтям для вищого керівництва нашої держави, створити умови для розуміння дій керівництва у суспільстві, запровадити сучасні підходи у цій нелегкій управлінській сфері, зберігаючи при цьому відповідність зовнішньополітичного курсу цілям держави. Повідомлено, що автор в своїх роботах вже звертався до цієї проблематики, а саме щодо дослідження історичних аспектів розвитку зовнішньополітичних структур України та вивчення феномену сучасності як онлайн-дипломатія. Проте недостатньо розкритими, залишається питання вивчення системи законодавчо-нормативного забезпечення процесів формування зовнішньої політики України. Виявлено, що метою статті є вивчення системи нормативно-правового забезпечення процесів формування зовнішньої політики України з точки зору науки державного управління. В нашому дослідженні було запропоновано класифікацію законодавства щодо зовнішньої політики України, що є власною розробкою автора. Перші три пункти, цієї класифікації – це складові законодавства України, оскільки міжнародні угоди, відповідним чином ратифіковані, входять до законодавчої бази України. Укази Президента та підзаконні нормативно-правові акти, знаходяться на нижчому рівні, проте теж можуть суттєво впливати на формування зовнішньої політики. Останній рівень складають внутрішні нормативні документи владних структур, що формують зовнішні політику. Також надана схема щодо кількісті підписаних міжнародних угод для формування та здійснення зовнішньої політики України. Визначено, що міжнародні договори можуть класифікуватися за різними ознаками. Досліджено, що система законодавчо-правових актів, що регулюють формування та реалізацію зовнішньої політики України, має доволі розвинену структуру і може використовуватися на всіх етапах цього процесу. Проте необхідним є подальше удосконалення правового механізму державного управління щодо забезпечення формування та реалізації зовнішньої політики України. Доказом цього є відсутність Стратегії зовнішньої політики України, що спричиняє певні неузгодженості у цій сфері, тому вивчення вимог до цього документу та його проєктування буде являтися напрямком наших подальших досліджень. Російська мова Статья посвящается формированию и реализации внешней политики государства, ее внешнеполитического курса. Известно, что эти процессы должны происходить по нормам определенной законодательно-правовой базы государства. Именно соответствие нормативно-правовой базы реалиям и требованиям стратегического развития должна стать краеугольным камнем для государственного управления внешней политикой. Определено, что государственное управление международными отношениями должно стать основой для высшего руководства нашего государства, создать условия для понимания действий руководства в обществе, внедрить современные подходы в этом нелегком управленческой сфере, сохраняя при этом соответствие внешнеполитического курса целям государства. Сообщается, что автор в своих работах уже обращался к этой проблематике, а именно к исследованию исторических аспектов развития внешнеполитических структур Украины и изучения феномена современности как онлайн-дипломатия. Однако недостаточно раскрытыми, остается вопрос изучения системы законодательно-нормативного обеспечения процессов формирования внешней политики Украины. Выявлено, что целью статьи является изучение системы нормативно-правового обеспечения процессов формирования внешней политики Украины с точки зрения науки государственного управления. В нашем исследовании было предложена классификация законодательства относительно внешней политики Украины, что является собственной разработкой автора. Первые три пункта, этой классификации - это составляющие законодательства Украины, поскольку международные соглашения, соответствующим образом ратифицированные, входящих в законодательной базы Украины. Указы Президента и подзаконные нормативно-правовые акты, находятся на низком уровне, однако тоже могут существенно влиять на формирование внешней политики. Последний уровень составляют внутренние нормативные документы властных структур, формирующих внешние политику. Также предоставлена схема по количеству подписанных международных соглашений для формирования и осуществления внешней политики Украины. Определено, что международные договоры могут классифицироваться по различным признакам. Доказано, что система законодательно-правовых актов, регулирующих формирование и реализацию внешней политики Украины, имеет довольно развитую структуру и может использоваться на всех этапах этого процесса. Однако необходимо дальнейшее совершенствование правового механизма государственного управления по обеспечению формирования и реализации внешней политики Украины. Доказательством этого является отсутствие Стратегии внешней политики Украины, что влечет за собой определенные несогласованности в этой сфере, поэтому изучение требований к этому документу и его проектирования будет являться направлением наших дальнейших исследований. Англійська мова The article is devoted to the formation and implementation of the foreign policy of the state, its foreign policy course. It is known that these processes must take place according to the norms of a certain legal framework of the state. It is the compliance of the legal and regulatory framework with the realities of today and the requirements of strategic development that should become the cornerstone of public foreign policy management. It is determined that public administration of international relations should become the basis for the top leadership of our state, create conditions for understanding the actions of leadership in society, introduce modern approaches in this difficult area of governance, while maintaining foreign policy in line with state goals. It is reported that the author in his works has already addressed this issue, namely the study of historical aspects of the development of foreign policy structures of Ukraine and the study of the phenomenon of modernity as online diplomacy. However, the issue of studying the system of legislative and regulatory support of the processes of formation of Ukraine's foreign policy remains insufficiently disclosed. It is revealed that the purpose of the article is to study the system of normative-legal support of the processes of formation of the foreign policy of Ukraine from the point of view of the science of public administration. In our study, a classification of legislation on Ukraine's foreign policy was proposed, which is the author's own development. The first three items of this classification are components of the legislation of Ukraine, as international agreements, duly ratified, are part of the legal framework of Ukraine. Presidential decrees and bylaws are at a lower level, but can also have a significant impact on foreign policy. The last level consists of internal regulations of government structures that shape foreign policy. A scheme on the number of signed international agreements for the formation and implementation of Ukraine's foreign policy is also provided. It is determined that international agreements can be classified on various grounds. It is investigated that the system of legislative acts regulating the formation and implementation of Ukraine's foreign policy has a fairly developed structure and can be used at all stages of this process. However, it is necessary to further improve the legal mechanism of public administration to ensure the formation and implementation of Ukraine's foreign policy.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/790
ISSN: 2305-9389
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.