Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/791
Title: Концептуальні підходи до цифрової трансформації освіти і науки.
Other Titles: Концептуальные подходы к цифровой трансформации образования и науки.
Conceptual approaches to digital transformation of education and science
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. О.
Durman, M. O..
Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: соціальні системи
публічне управління
освітня галузь
електронне урядування
інформаційний ресурс
освітнє інформаційно середовище
структурно-об’єктний підхід
социальные системы
публичное управление
сфера образования
электронное управление
информационный ресурс
образовательной информационной среды
структурно-объектный подход
social systems
public administration
education
e-government
information resource
educational information environment
structural-object approach
Issue Date: 2021
Publisher: ХНТУ
Citation: Дурман, М.О. Концептуальні підходи до цифрової трансформації освіти і науки / М.О. Дурман, О.Л Дурман. // Вісник ХНТУ. – 2021. – № 1(76). – С. 127-137.
Series/Report no.: УДК 351.9;
Abstract: У статті розглядаються концептуальні підходи цифрової трансформації освітньої галузі. Оскільки державою приділяється велику увагу запровадження в усі сфери державного управління сучасних інформаційних технологій, тому це стосується також і державного управління освітньою галуззю. Проаналізовано сучасні науково-теоретичні підходи до вивчення соціальних систем, однією з основних підсистем яких є державне управління, яка своєю чергою, теж поділяється на складові однією з яких є освітня система. Виявлено, що попри значний науковий інтерес фахівців до інформаційно-аналітичної діяльності органів влади, електронного урядування та вдосконалення з його допомогою державного управління освітньою галуззю, багато теоретичних, методологічних та практичних питань, особливо в умовах сучасних реформ державного управління, залишаються невирішеними і досі не впровадденими. Але наявність такої системи значно б полегшила роботу Міністерству освіти у науки України, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, повʼязану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Виходячи з викладеного матеріалу, наразі актуальними важливі питання теоретико-методологічного обґрунтування концептуальних підходів до цифрової трансформації державного управління освітньою галуззю через формування єдиного освітнього інформаційного середовища в контексті розширення концепції електронного урядування. Описано, що у травні 2021 року МОН підготувало та пропонує для громадського обговорення проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року, яка представляє комплексне системне стратегічне бачення цифрової трансформації цих сфер та відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Досліджено, що реалізація запропонованої Концепції дасть можливість здійснити цифрову трансформацію закладів освіти, в яких педагогічні та науково-педагогічні працівники, а також здобувачі освіти володіють цифровими компетентностями, забезпечені обладнаними цифровими, сучасними робочими місцями, а також доступом до цифрового контенту для персонального розвитку, навчання впродовж життя. Російська мова В статье рассматриваются концептуальные подходы цифровой трансформации образования. Поскольку государством уделяется большое внимание внедрению во все сферы государственного управления современных информационных технологий, поэтому это касается также и государственного управления образовательной отраслью. Проанализированы современные научно-теоретические подходы к изучению социальных систем, одной из основных подсистем которых государственное управление, которое в свою очередь, тоже делится на составляющие одной из которых является образовательная система. Выявлено, что несмотря на значительный научный интерес специалистов к информационно-аналитической деятельности органов власти, электронного управления и совершенствования с его помощью государственного управления образовательной отраслью, много теоретических, методологических и практических вопросов, особенно в условиях современных реформ государственного управления, остаются нерешенными до сих пор не впровадденимы . Но наличие такой системы значительно бы облегчило работу Министерству образования у науки Украины, как центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной деятельности, трансфера (передачи) технологий, а также обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования или осуществляют иную деятельность, связанную с предоставлением таких услуг, независимо от их подчинения и формы собственности. Исходя из изложенного материала, пока актуальными важные вопросы теоретико-методологического обоснования концептуальных подходов к цифровой трансформации государственного управления образовательной отраслью через формирование единой образовательной информационной среды в контексте расширения концепции электронного управления. Описано, что в мае 2021 МОН подготовило и предлагает для общественного обсуждения проект Концепции цифровой трансформации образования и науки на период до 2026 года, которая представляет комплексное системное стратегическое видение цифровой трансформации этих сфер и соответствует принципам реализации органами исполнительной власти принципов государственной политики цифрового развития. Доказано, что реализация предложенной Концепции позволит осуществить цифровую трансформацию учебных заведений, в которых педагогические и научно-педагогические работники, а также соискатели образования обладают цифровыми компетенциями, обеспечены оборудованными цифровыми, современными рабочими местами, а также доступ к цифровому контенту для персонального развития, обучения в течение жизни. Англійська мова The article discusses conceptual approaches to digital transformation of education. Since the state pays great attention to the introduction of modern information technologies in all areas of public administration, therefore this also applies to public administration of the educational industry. Analyzed are modern scientific and theoretical approaches to the study of social systems, one of the main subsystems of which is public administration, which in turn is also divided into components, one of which is the educational system. It was revealed that despite the significant scientific interest of specialists in the information and analytical activities of government bodies, electronic government and its improvement of public administration of the educational industry, many theoretical, methodological and practical issues, especially in the context of modern public administration reforms, remain unresolved until now. not in the denim. But the presence of such a system would greatly facilitate the work of the Ministry of Education of Ukraine as a central executive body, which ensures the formation and implementation of state policy in the spheres of education and science, scientific, scientific and technical and innovative activities, transfer (transfer) of technologies, as well as ensures the formation and implementation of state policy in the field of state supervision (control) over the activities of educational institutions, enterprises, institutions and organizations that provide services in the field of education or carry out other activities related to the provision of such services, regardless of their subordination and form of ownership. Based on the above material, important issues of theoretical and methodological substantiation of conceptual approaches to the digital transformation of public administration in the educational industry through the formation of a unified educational information environment in the context of expanding the concept of e-government are still relevant. It is described that in May 2021 the Ministry of Education and Science prepared and proposes for public discussion a draft Concept for the digital transformation of education and science for the period up to 2026, which represents a comprehensive systemic strategic vision of the digital transformation of these areas and complies with the principles of implementation by executive authorities of the principles of state policy of digital development. It has been proved that the implementation of the proposed Concept will allow for the digital transformation of educational institutions in which teaching and research and teaching staff, as well as education seekers have digital competencies, are provided with equipped digital, modern workplaces, as well as access to digital content for personal development, training in the course of life.
Description: Журнал категорії (Б)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/791
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.