Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/792
Title: Використання удосконаленої «лійки причинності» при формуванні зовнішньої політики України
Other Titles: Использование усовершенствованной «воронки причинности» при формировании внешней политики Украины
Using advanced "funnel of causality" for formation of Ukraine's foreign policy
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: зовнішня політика
процеси формування зовнішньої політики
системний підхід
теорія ухвалення рішень
лійка причинності
куб причинності
внешняя политика
процессы формирования внешней политики
системный подход
теория принятия решений
воронка причинности
куб причинности
оптимальное и эффективное управленческое решение
foreign policy
processes of foreign policy formation
system approach
decision-making theory
funnel of causality
cube of causality
optimal and effective management decision
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Інтернаука»,
Citation: Дурман, О. Л. Використання удосконаленої «лійки причинності» при формуванні зовнішньої політики України / О. Л. Дурман // Публічне адміністрування та національна безпека. – 2021. – №3. URL : https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7218
Series/Report no.: УДК 351.88;
Abstract: Українська мова В статті розглядаються напрямки використання системного підходу та положень теорії ухвалення рішень в процесах формування зовнішньої політики держави. Ці процеси є багатокритеріальними, багатовекторними та можуть мати певні проблеми (відсутність актуальної та своєчасної інформації, невизначеність із внутрішніми чи зовнішніми чинниками, обмеженість часу для ухвалення рішень тощо). Одним із пріоритетних інструментів дослідження процесів формування зовнішньої політики є «лійка причинності», яка дозволяє проаналізувати причини того чи іншого результату з врахуванням цілого набору різноманітних факторів. При цьому «ситами» буде виступати певний набір факторів (політичних, соціальних, військових тощо). А поточний зовнішньополітичний курс держави може виступати початковим відліком системи (вхідним значенням) для наступних ітерацій ухвалення рішень щодо нової зовнішньої політики. Це дозволяє в доповнення до системного підходу застосовувати імітаційне чи ситуаційне моделювання управлінських рішень на основі аналізу різних сценаріїв. Цей інструмент нами удосконалено, об’єднавши його з адаптованим підходом при проєктуванні управлінського рішення, взятим з теорії ухвалення рішень. Тоді загальну модель формування набору альтернативних рішень, що можуть лягти в основу формування зовнішньої політики, можна представити у вигляді просторової багатовимірної структури системних знань про сферу зовнішньої політики. Фактично, ми перетворюємо «лійку причинності», в якій рішення відбираються з альтернатив в одній площині на «куб причинності», в якому на вибір альтернатив впливають додаткові фактори (відбір відбувається «в об’ємі»). Запропонований нами процес формування зовнішньої політики держави як комбінація системного підходу, удосконаленої «лійки причинності» та підходу з теорії ухвалення рішень дозволяє отримати набір з великої кількості альтернативних варіантів зовнішньої політики. Набір буде охоплювати практично всі можливі варіанти, які ми запропонуємо при налаштуванні цього процесу в моделі ухвалення рішення (моделі, альтернати, критерії розвитку ситуації). Це дасть змогу обрати найбільш ефективне на даний момент (оптимальне) управлінське рішення щодо формування поточної зовнішньої політики держави. Російська мова В статье рассматриваются направления использования системного подхода и положений теории принятия решений в процессах формирования внешней политики государства. Эти процессы многокритериальны, многовекторны и могут иметь определенные проблемы (отсутствие актуальной и своевременной информации, неопределенность с внутренними или внешними факторами, ограниченность времени для принятия решений и т.д.). Одним из приоритетных инструментов исследования процессов формирования внешней политики является «воронка причинности», которая позволяет проанализировать причины того или иного результата с учетом целого набора разнообразных факторов. При этом «ситами» будет выступать определенный набор факторов (политических, социальных, военных и т.д.). А текущий внешнеполитический курс государства может выступать начальным отсчетом системы (входным значением) для следующих итераций принятия решений по новой внешней политике. Это позволяет в дополнение к системному подходу применять имитационное или ситуационное моделирование управленческих решений на основе анализа различных сценариев. Этот инструмент нами усовершенствована, объединив его с адаптированным подходом при проектировании управленческого решения, взятым по теории принятия решений. Тогда общую модель формирования возможного набора альтернативных решений, которые могут лечь в основу формирования внешней политики, можно представить в виде пространственной многомерной структуры системных знаний о сфере внешней политики. Фактически, мы превращаем «воронку причинности», в которой решение отбираются из альтернатив в одной плоскости, в «куб причинности», в котором на выбор альтернатив влияют дополнительные факторы (отбор происходит «в объеме»). Предложенный нами процесс формирования внешней политики государства, как комбинация системного подхода, усовершенствованной «воронки причинности» и подхода по теории принятия решений, позволяет получить набор из множества альтернативных вариантов внешней политики. Набор будет охватывать практически все возможные варианты, которые мы предложим при настройке этого процесса в модели принятия решения (модели, альтернативы, критерии развития ситуации). Это позволит выбрать наиболее эффективное на данный момент (оптимальное) управленческое решение по формированию текущей внешней политики государства. Англійська мова The article deals with uses of the system approach and the theory of decision-making in the formation of foreign policy. These processes are multicriteria, multi-directional and can have some problems (lack of relevant and timely information, the uncertainty of internal or external factors, the limited time for decision-making, etc.). One of the main research tools of the formation of foreign policy is a "funnel of causality" which allows to analyze the causes of an outcome with regard to a set of various factors. At the same time, a certain set of factors (political, social, military, etc.) will act as "sieves". And the current foreign policy course can be an input value for subsequent iterations of decision-making on new foreign policy. This allows, in addition to a systems approach, to apply simulation or situational modeling of management decisions based on the analysis of different scenarios. We have improved this tool by combining it with an adapted approach to the design of management decisions, taken from the theory of decision making. Then the general model of formation of a set of alternative decisions which can form a basis of formation of foreign policy, is presented as spatial multidimensional structure of system knowledge on sphere of foreign policy. In fact, we are transforming a "funnel of causality" in which solutions are selected from alternatives in one plane into a "cube of causality" in which the choice of alternatives is influenced by additional factors (selection takes place "in volume"). Our proposed process of forming the foreign policy of the state as a combination of a systemic approach, an advanced "funnel of causality" and an approach to the theory of decision-making allows us to obtain a set of a large number of alternative foreign policy options. The set will cover almost all possible options that we will offer when setting up this process in the decision-making model (models, alternatives, criteria for the development of the situation, etc.). This will allow you to choose the most effective at the moment (optimal) management decision on the formation of the current foreign policy of the state.
Description: Стаття категорії(В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/792
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.