Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/793
Title: Використання системного підходу при прогнозуванні та плануванні зовнішньої політики України
Other Titles: Using a systematic approach in forecasting and planning foreign policy of Ukraine.
Authors: Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Keywords: зовнішня політика
системний підхід
прогнозування
планування
ухвалення рішень
внешняя политика
системный подход
прогнозирование
планирование
принятие решений
foreign policy
systems approach
forecasting
planning
decision making
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво Ліра-К
Citation: Дурман, О. Л. Використання системного підходу при прогнозуванні та плануванні зовнішньої політики України / О. Л. Дурман // Експерт : парадигми юридичних наук і державного управління. – 2021 . – № 1 (13). – С. 126-137. : https://doi.org/10.32689/2617-9660-2021-1(13)-126-137
Series/Report no.: УДК 351.88;
Abstract: Українська мова В статті визначена проблематика розвитку механізмів, інструментів, технологій, форм та правил формування зовнішньої політики України, тому що в сучасних умовах нестабільності та невизначеності в усіх сферах суспільного життя – це є одним з пріоритетних напрямів цієї діяльності. Тому, пріоритетним завданням в міжнародному просторі є пошук ефективних механізмів й встановлення реально дієвої моделі вирішення внутрішньополітичних проблем, які би могли екстраполюватися на ефективне вирішення зовнішньополітичних завдань. Це сприяло визначенню мети статті, а саме – розкрити роль системного підходу для вироблення ефективної зовнішньої політики держави на базі методів прогнозування та планування. Оскільки зовнішня політика держави розробляється на доволі великий строк, то суттєвим стає визначення стратегічного напрямку її розвитку, а за таких умов підвищується потреба в швидкості ухвалення рішень у виборі альтернатив тощо. З одного боку, формувати ефективні рішення та відповідну державну зовнішню політику стає простіше, адже ми сьогодні отримуємо велику кількість даних та інформації швидко, проте, з іншого боку, серед великої кількості інформації не так багато тієї, яку насправді можна використовувати для ухвалення рішень. Також, можна сказати, що в зовнішньополітичній діяльності України поки що цифровізація поширена недостатньо, хоча в усьому світі основним рушієм процесу ухвалення рішень стають дані та інформація. Планування трансформації, що спричинить «підрив» старих парадигм мислення, вимагає вивчення новаторських моделей, пошуку нових джерел генерування надходжень, прогнозування можливих напрямків здійснення управлінських впливів. Запропоновано, розглянути процеси формування (розробки) зовнішньої політики з точки зору системного підходу та теорії систем, оскільки розуміння загальних закономірностей у будові й функціонуванні систем дозволяє прогнозувати їх дії, передбачати етапи розвитку. Таким чином, в статті запропонована модель формування зовнішньої політики держави на основі системного підходу із застосуванням методів прогнозування та планування, яка вказує на взаємозв’язок умов здійснення прогнозу і його цілей, а також на взаємозв’язок прогнозування і ухвалення рішень. Рішення, як правило, ухвалюються на підставі даних прогнозування. У свою чергу, ухвалені рішення впливають на результати здійснення прогнозів. Російська мова В статье определена проблематика развития механизмов, инструментов, технологий, форм и правил формирования внешней политики Украины, потому что в современных условиях нестабильности и неопределенности во всех сферах общественной жизни - это является одним из приоритетных направлений этой деятельности. Поэтому, приоритетной задачей в международном пространстве является поиск эффективных механизмов и установления реально действенной модели решения внутриполитических проблем, которые бы могли экстраполироваться на эффективное решение внешнеполитических задач. Это способствовало определению целей статьи, а именно - раскрыть роль системного подхода для выработки эффективной внешней политики государства на базе методов прогнозирования и планирования. Поскольку внешняя политика государства разрабатывается на довольно большой срок, то существенным становится определение стратегического направления ее развития, а при таких условиях повышается потребность в скорости принятия решений в выборе альтернатив и тому подобное. С одной стороны, формировать эффективные решения и соответствующую государственную внешнюю политику становится проще, ведь мы сегодня получаем большое количество данных и информации быстро, однако, с другой стороны, среди большого количества информации не так много той, которую на самом деле можно использовать для принятия решений. Также, можно сказать, что во внешнеполитической деятельности Украины пока цифровизация распространена недостаточно, хотя во всем мире основным двигателем процесса принятия решений становятся данные и информация. Планирование трансформации, что повлечет «подрыв» старых парадигм мышления, требует изучения новаторских моделей, поиска новых источников генерирования поступлений, прогнозирования возможных направлений осуществления управленческих воздействий. Предложено, рассмотреть процессы формирования (разработки) внешней политики с точки зрения системного подхода и теории систем, поскольку понимание общих закономерностей в строении и функционировании систем позволяет прогнозировать их действия, предвидеть этапы развития. Таким образом, в статье предложена модель формирования внешней политики государства на основе системного подхода с применением методов прогнозирования и планирования, которая указывает на взаимосвязь условий осуществления прогноза и его целей, а также на взаимосвязь прогнозирования и принятия решений. Решение, как правило, принимаются на основании данных прогнозирования. В свою очередь, принятые решения влияют на результаты осуществления прогнозов. Англійська мова The article defines the problems of the development of mechanisms, tools, technologies, forms and rules for the formation of Ukraine's foreign policy, because in modern conditions of instability and uncertainty in all spheres of public life - this is one of the priority areas of this activity. Therefore, the priority task in the international space is to search for effective mechanisms and establish a really effective model for solving domestic political problems, which could be extrapolated to an effective solution to foreign policy problems. This contributed to the definition of the goals of the article, namely, to reveal the role of a systematic approach for the development of an effective foreign policy of the state based on forecasting and planning methods. Since the foreign policy of the state is developed for a rather long period, it becomes essential to determine the strategic direction of its development, and under such conditions, the need for speed of decision-making in the choice of alternatives increases, and more. On the one hand, it becomes easier to form effective decisions and the corresponding state foreign policy, because today we receive a large amount of data and information quickly, however, on the other hand, among the large amount of information there is not so much information that can actually be used to make decisions. ... Also, we can say that digitalization is not yet widespread in Ukraine's foreign policy, although data and information are becoming the main engine of the decision-making process all over the world. Planning for transformation, which will entail “undermining” the old paradigms of thinking, requires the study of innovative models, the search for new sources of revenue generation, and the forecasting of possible directions for the implementation of managerial influences. It is proposed to consider the processes of formation (development) of foreign policy from the point of view of a systems approach and systems theory, since understanding the general patterns in the structure and functioning of systems makes it possible to predict their actions, to foresee the stages of development. Thus, the article proposes a model for the formation of the state's foreign policy based on a systematic approach using forecasting and planning methods, which indicates the relationship between the conditions for implementing a forecast and its goals, as well as the relationship between forecasting and decision-making. The decision is usually made based on forecasting data. In turn, the decisions made affect the results of the forecasts.
Description: Стаття категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/793
ISSN: 2617-9660
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.