Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/795
Title: Прямі та непрямі регуляторні впливи в межах державної регуляторної політики
Other Titles: Прямые и косвенные регуляторные влияния в рамках государственной регуляторной политики
Direct and indirect regulatory influences within the state regulatory policy.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Keywords: державне управління
державна регуляторна політика
державне регулювання економіки
прямі та непрямі методи регулювання економіки
регуляторні впливи
государственное управление
государственная регуляторная политика
государственное регулирование экономики
прямые и косвенные методы регулирования экономики
регуляторные влияния
public administration
state regulatory policy
state regulation of the economy
direct and indirect methods of economic regulation
regulatory influences
Issue Date: 2021
Publisher: Класичний приватний університет (КПУ)
Citation: Дурман, М. О. Прямі та непрямі регуляторні впливи в межах державної регуляторної політики / М. О. Дурман // Право та державне управління . – 2021.– № 1. – С. 209-216.
Series/Report no.: УДК 351;
Abstract: Українська мова В статті розглядається використання прямих і непрямих методів державного регулювання економіки як регуляторних впливів в межах державної регуляторної політики. Аналізуються такі методи: стимулюючі та фіскальні методи податкової політики, методи покращення адміністрування податків і регулювання соціальної сфери. Перші два відносяться до методів прямого регуляторного впливу, останні два – до методів непрямого регуляторного впливу. Фіскальна і стимулююча функції податків діють взаємопов’язано, їх не можна протиставляти одна одній, а також поділяти податки окремо на фіскальні або стимулюючі, адже без фіскальної дії не може бути й стимулювальної. Проте цілі запровадження тих чи інших податків можуть відрізнятися в залежності від мети регулювання. Удосконалення процедур адміністрування податків, які відносяться до непрямих методів, напряму не виконують ні функцій наповнення бюджетів, ні напряму не стимулюють розвиток економіки. Проте спрощення цих процесів дозволяє громадянам легше «заходити» в бізнес, а вже діючим підприємцям – витрачати менше коштів на ведення бізнесу. Іншим непрямим регуляторним впливом на економіку можна вважати запровадження додаткових зборів або запровадження мінімальних соціальних стандартів, обов’язкових для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності. Для великого бізнесу найбільший вплив, на нашу думку, мають регуляторні впливи прямої дії – регулятори, які вимагають від підприємців чітко слідувати тим чи іншим законодавчим нормам. Це обумовлено, по-перше, великою кількістю персоналу, що його може виділити великий бізнес на виконання цих регуляторів. По-друге, великому бізнесу доволі важко «заховати» певну діяльність від регуляторних та контролюючих органів. В той же час на малий та середній бізнес більший вплив мають непрямі регуляторні впливи – оскільки на виконання прямих регуляторних впливів виділити багато ресурсів вони не можуть (та й ресурсів там набагато менше), а контролювати середній та малий бізнес складніше, ніж великий бізнес. Для держави ж головним є вибір правильного балансу між такими регуляторами, аби давати розвиватися всім видам бізнесу, не втрачаючи при цьому контролю за його законністю та забезпечуючи виконання одного з головних принципів держави – справедливості. Російська мова В статье рассматривается использование прямых и косвенных методов государственного регулирования экономики как регуляторных воздействий в рамках государственной регуляторной политики. Анализируются следующие методы: стимулирующие и фискальные методы налоговой политики, методы улучшения администрирования налогов и регулирования социальной сферы. Первые два относятся к методам прямого регуляторного влияния, последние два - к методам косвенного регуляторного влияния. Фискальная и стимулирующая функции налогов действуют взаимосвязано, их нельзя противопоставлять друг другу, а также разделять налоги отдельно на фискальные или стимулирующие, ведь без фискальной действия не может быть и стимулирующей. Однако цели введения тех или иных налогов могут отличаться в зависимости от цели регулирования. Совершенствование процедур администрирования налогов, относящихся к косвенным методам, напрямую не выполняют ни функций наполнения бюджетов, ни напрямую не стимулируют развитие экономики. Однако упрощение этих процессов позволяет гражданам легче «входить» в бизнес, а уже действующим предпринимателям - тратить меньше средств на ведение бизнеса. Другим косвенным регуляторным влиянием на экономику можно считать введение дополнительных сборов или введения минимальных социальных стандартов, обязательных для выполнения всеми субъектами предпринимательской деятельности. Для крупного бизнеса наибольшее влияние, по нашему мнению, имеют регуляторные влияния прямого действия - регуляторы, которые требуют от предпринимателей четко следовать тем или иным законодательным нормам. Это обусловлено, во-первых, большим количеством персонала, его может выделить большой бизнес на выполнение этих регуляторов. Во-вторых, крупному бизнесу довольно сложно «спрятать» определенную деятельность от регуляторных и контролирующих органов. В то же время на малый и средний бизнес большее влияние имеют косвенные регуляторные влияния - поскольку на выполнение прямых регуляторных воздействий выделить много ресурсов они не могут (да и ресурсов там гораздо меньше), а контролировать средний и малый бизнес сложнее, чем крупный бизнес. Для государства же главным является выбор правильного баланса между такими регуляторами, чтобы давать развиваться всем видам бизнеса, не теряя при этом контроля за его законностью и обеспечивая выполнение одного из главных принципов государства - справедливости. Англійська мова The article considers the use of direct and indirect methods of state regulation of the economy as regulatory influences within the state regulatory policy. The following methods are analyzed: stimulating and fiscal methods of tax policy, methods of improving tax administration and regulation of the social sphere. The first two refer to the methods of direct regulatory influence, the last two - to the methods of indirect regulatory influence. The fiscal and incentive functions of taxes are interrelated, they cannot be opposed to each other, and taxes cannot be divided into fiscal or incentive, because without fiscal action there can be no incentive. However, the objectives of the introduction of certain taxes may differ depending on the purpose of regulation. Improvements in tax administration procedures, which are indirect methods, do not directly perform the functions of filling budgets, nor do they directly stimulate economic development. However, the simplification of these processes allows citizens to more easily "enter" the business, and existing entrepreneurs - to spend less money on doing business. Another indirect regulatory impact on the economy can be considered the introduction of additional fees or the introduction of minimum social standards, mandatory for all business entities. For big business, the greatest influence, in our opinion, have the regulatory effects of direct action - regulators that require entrepreneurs to clearly follow certain laws. This is due, firstly, to the large number of staff that can be allocated by large businesses to implement these regulators. Secondly, it is quite difficult for big business to "hide" certain activities from regulatory and supervisory bodies. At the same time, indirect regulatory influences have a greater impact on small and medium-sized businesses - because businessmen cannot allocate many resources to regulatory influences (and there are much fewer resources there), and it is more difficult to control medium and small businesses than big business. For the state, the main thing is to choose the right balance between such regulators in order to allow all types of business to develop, without losing control over its legality and ensuring compliance with one of the main principles of the state - justice.
Description: Стаття (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/795
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.