Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/796
Title: Досвід Сполучених Штатів Америки у запровадженні державної регуляторної політики
Other Titles: Опыт Соединенных Штатов Америки во внедрении государственной регуляторной политики
The experience of the United States of America in implementing state regulatory policy
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, А. Н.
Durman, М. О.
Keywords: державне управління
державна регуляторна політика
досвід США у формуванні державної регуляторної політики
Офіс інформування та регуляторної політики
реорганізація структури регуляторних органів
государственное управление
государственная регуляторная политика
опыт США в формировании государственной регуляторной политики
Офис информирования и регуляторной политики
реорганизация структуры регуляторных органов
public administration
state regulatory policy
US experience in formating state regulatory policy
the Office of Information and Regulatory Affairs
the reorganization of the structure of state regulatory bodies
Issue Date: 2021
Publisher: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ
Citation: Дурман, М. О. Досвід Сполучених Штатів Америки у запровадженні державної регуляторної політики / М. О. Дурман // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. – 2021. – Том 32 (71). – № 1. – С. 11-15.
Series/Report no.: УДК 351:82;
Abstract: Українська мова В статті вивчено досвід регуляторних структур Сполучених Штатів Америки щодо процесів формування та реалізації державної регуляторної політики. Вказано, що регуляторна політика США формується з використанням механізмів та інструментів неоліберальної економічної теорії, яка є переважаючою економічною теорією, положень якої притримується більшість країн світу, що мають розвинену ринкову економіку. В структурі Уряду США створено окремий департамент інформування і регуляторної політики – Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA). Головним принципом діяльності новоствореної структури є те, що регуляторна реформа повинна базуватися не на ідеї (якою б прогресивною чи ефективною вона не здавалася), а на тому, що регулятори базуються на ґрунтовному аналізі сфери регулювання та можливих інструментів формування регуляторної політики; створюються за активної участі тих, кого стосується пропонована регуляторна дія; мають доведену ефективність. OIRA на сьогодні розглядає близько 600 НПА на рік (з близько 2200, що видаються). Близько 70 з 600 НПА регуляторного характеру є «економічно значущими» (понад 100 мільйонів доларів США на рік економічних ефектів, що мають позитивні та негативні сторони для учасників формування та реалізації регуляторної політики) для економіки США та суб’єктів господарювання, що діють на її території На основі проведеного аналізу автором розроблено схему проходження нормативно-правових актів регуляторного характеру в США, яка може бути адаптована та використана при формуванні державної регуляторної політики в Україні. Також нами пропонується Українському уряду використати досвід Сполучених Штатів Америки і підпорядкувати митну та податкову служби Міністерству економічного розвитку та торгівлі (для контролю за наповненням бюджету). В той же час Державну казначейську службу України слід залишити в підпорядкуванні Міністерства фінансів (для більш ефективного контролю за видатками бюджету). Крім того, слід створити таку урядову структуру, як міжвідомча регуляторна робоча група, на якій повинно відбуватися погодження НПА регуляторного характеру усіма органами, що здійснюють державну регуляторну політику. На нашу думку, це дало б можливість одним урядовим структурам більш чітко розуміти регуляторну політику інших урядових структур і, як результат, отримувати більш виважену, ефективну та результативну державну регуляторну політику. Російська мова В статье изучен опыт регуляторных структур Соединенных Штатов Америки относительно процессов формирования и реализации государственной регуляторной политики. Указано, что регуляторная политика США формируется с использованием механизмов и инструментов неолиберальной экономической теории, является преобладающей экономической теории, положения которой придерживается большинство стран мира, имеющих развитую рыночную экономику. В структуре Правительства США создан отдельный департамент информирования и регуляторной политики - Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA). Главным принципом деятельности новосозданной структуры является то, что регуляторная реформа должна базироваться не на идеи (какой бы прогрессивной или эффективной она не казалась), а на том, что регуляторы базируются на основательном анализе сферы регулирования и возможных инструментов формирования регуляторной политики; создаются при активном участии тех, кого касается предлагаемая регуляторная действие; имеют доказанную эффективность. OIRA сегодня рассматривает около 600 НПА в год (из около 2200, выдаваемых). Около 70 из 600 НПА регуляторного характера является «экономически значимыми» (более 100 000 000 долларов США в год экономических эффектов, имеющих положительные и отрицательные стороны для участников формирования и реализации регуляторной политики) для экономики США и субъектов хозяйствования, действующих на ее территории На основе проведенного анализа автором разработана схема прохождения нормативно-правовых актов регуляторного характера в США, которая может быть адаптирована и использована при формировании государственной регуляторной политики в Украине. Также нами предлагается Украинскому правительству использовать опыт Соединенных Штатов Америки и подчинить таможенную и налоговую службы Министерству экономического развития и торговли (для контроля за наполнением бюджета). В то же время Государственную казначейскую службу Украины следует оставить в подчинении Министерства финансов (для более эффективного контроля за расходами бюджета). Кроме того, необходимо создать такую правительственную структуру, как межведомственная регуляторная рабочая группа, на которой должно происходить согласование НПА регуляторного характера всеми органами, осуществляющими государственную регуляторную политику. По нашему мнению, это позволило бы одним правительственным структурам более четко понимать регуляторную политику других правительственных структур и, как результат, получать более взвешенную, эффективную и результативную государственную регуляторную политику. Англійська мова The article examines the experience of regulatory structures of the United States of America on the processes of formation and implementation of state regulatory policy. It is stated that US regulatory policy is formed using the mechanisms and tools of neoliberal economic theory, which is the prevailing economic theory, the provisions of which are adhered to by most countries in the world with developed market economies. The Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) has been established within the US Government. The main principle of the newly created structure is that regulatory reform should be based not on the idea (no matter how progressive or effective it may seem), but on the fact that regulators are based on a thorough analysis of the regulatory sphere and possible tools for regulatory policy; are created with the active participation of those affected by the proposed regulatory action; have proven effectiveness. OIRA currently reviews about 600 NPAs per year (out of about 2,200 issued). About 70 of the 600 regulatory NPAs are "economically significant" (more than 100 million US dollars per year of economic effects, which have positive and negative sides for participants in the formation and implementation of regulatory policy ) to the US economy and businesses operating in its territory. Based on the analysis, the author developed a scheme for the passage of regulatory acts of a regulatory nature in the United States, which can be adapted and used in the formation of state regulatory policy in Ukraine. We also propose that the Ukrainian government use the experience of the United States of America and subordinate the customs and tax services to the Ministry of Economic Development and Trade (to control the filling of the budget). At the same time, the State Treasury Service of Ukraine should be left to the Ministry of Finance (for more effective control over budget expenditures). In addition, a governmental structure such as an interagency regulatory working group should be established, at which regulatory acts should be reconciled by all bodies implementing state regulatory policy. In our opinion, this would enable government agencies to better understand the regulatory policy of other government agencies and, as a result,
Description: Стаття категорії (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/796
ISSN: 2663-6476
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.