Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/993
Title: Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Other Titles: Законодательное и нормативно правовое обеспечение развития информационного общества в Украине.
Legislative and normative-legal support for the development of the information society in Ukraine.
Authors: Дурман, М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Лінецька, Я. М.
Линецкая, Я. М.
Linetska, Ya. М.
Keywords: інформаційне суспільство
цифровізація публічного управління
законодавче забезпечення
нормативно-правові акти
електронне урядування
електронна демократія;
информационное общество
цифровизация публичного управления
законодательное обеспечение
нормативно правовые акты
электронное управление
электронная демократия
information society
digitalization of public administration
legislation
regulations
e-government
e-democracy
Issue Date: 2022
Publisher: Видавнича група «Наукові перспективи»
Citation: Дурман, М. О. Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / М. О Дурман, О. Л. Дурман, Я. М. Лінецька // Наукові перспективи. – 2022. –№ 1(19) 2022. – С.104-115. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-1(19)-104-115
Series/Report no.: УДК 351: 353.2;
Abstract: Українська мова Перехід України від індустріального до інформаційного суспільства повинен ґрунтуватися на відповідному інформаційному законодавстві, яке, своєю чергою, повинно розроблятися з використанням новітніх науково-теоретичних концепцій та парадигм. Попередній аналіз української законодавчої бази дозволяє зробити висновок, що в загальній структурі національного законодавства сегмент інформаційного законодавства формує окрему складову, яка носить міжгалузевий та міждисциплінарний характер.Законодавство та нормативно-правова база України, що безпосередньо пов’язані з упровадженням та використанням цифрових технологій, нараховує кілька десятків нормативно-правових актів. При чому, регулювання застосування інформаційних технологій розглядається здебільшого не як окрема сфера, як цього вимагає розвиток сучасного суспільства, а як складова сфери інформатизації. Крім того, існує багато нормативно-правових актів законодавства різного рівня –від Законів України, Указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України до відомчих актів, що опосередковано впливають на запровадження інформаційних технологій в публічне управління. Головними документами тут є Конституція України та Закон України «Про інформацію», що є спеціальним законом для регулювання цієї сфери державного управління. Автори виділяють три етапи формування законодавчої та нормативно-правової бази розвитку інформаційного суспільства -перший етап(1992-2006 рр.), другий (2007-2013 рр.) та третій (почався 2014 року). Кожен з етапів характеризується своїм основним вектором. Так, наприклад, на першому етапі відбувалося становлення нормативно-правового забезпечення, на другому –створювалися умови для розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури, на третьому –створюються умови для запровадження електронної демократії у вітчизняну практику публічного управління. Розроблена авторами узагальнена схема законодавчого та нормативно-правового забезпечення України у сфері розвитку інформаційного суспільствадає можливість побачити частину широкого переліку нормативно-правових актів та дає розуміння можливих взаємозв’язків між ними.Спираючись на аналіз згаданих законодавчих актів можна констатувати необхідність забезпечення відповідності і взаємозв’язку законів України та підзаконних нормативно-правових актів. Тому на загальнодержавному рівні повинна бути вибудована ієрархія нормативно-правових актів, що регулюють розвиток інформаційного суспільства, цифровізацію органів публічної влади та запровадження електронного урядування. Російська мова Переход Украины от индустриального к информационному обществу должен основываться на соответствующем информационном законодательстве, которое в свою очередь должно разрабатываться с использованием новейших научно-теоретических концепций и парадигм. Предварительный анализ украинской законодательной базы позволяет заключить, что в общей структуре национального законодательства сегмент информационного законодательства формирует отдельную составляющую, которая носит межотраслевой и междисциплинарный характер. Законодательство и нормативно-правовая база Украины, непосредственно связанные с внедрением и использованием цифровых технологий, насчитывает несколько десятков нормативно правовых актов. Причем регулирование применения информационных технологий рассматривается в основном не как отдельная сфера, как этого требует развитие современного общества, а как составляющая сферы информатизации. Кроме того, существует много нормативно-правовых актов законодательства разного уровня – от Законов Украины, Указов Президента Украины, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины до ведомственных актов, косвенно влияющих на внедрение информационных технологий в публичное управление. Главными документами здесь Конституция Украины и Закон Украины «Об информации», являющийся специальным законом для регулирования этой сферы государственного управления. Авторы выделяют три этапа формирования законодательной и нормативно-правовой базы развития информационного общества – первый этап (1992-2006 гг.), второй (2007-2013 гг.) и третий (начался в 2014 году). Каждый из этапов характеризуется своим главным вектором. Так, например, на первом этапе происходило становление нормативно правового обеспечения, на втором – создавались условия для развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, на третьем – создаются условия для внедрения электронной демократии в отечественную практику публичного управления. Разработанная авторами обобщенная схема законодательного и нормативно правового обеспечения Украины в сфере развития информационного общества дает возможность увидеть часть широкого перечня нормативно правовых актов и дает понимание возможных взаимосвязей между ними. Опираясь на анализ упомянутых законодательных актов можно констатировать необходимость обеспечения соответствия и взаимосвязи законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Поэтому на общегосударственном уровне должна быть выстроена иерархия нормативно правовых актов, регулирующих развитие информационного общества, цифровизацию органов публичной власти и введение электронного правления. Англійська мова Ukraine's transition from an industrial to an information society should be based on relevant information legislation, which, in turn, should be developed using the latest scientific and theoretical concepts and paradigms. Preliminary analysis of the Ukrainian legal framework allows us to conclude that in the general structure of national legislation, the segment of information legislation forms a separate component, which is intersectoral and interdisciplinary.The legislation and regulatory framework of Ukraine, which are directly related to the introduction and use of digital technologies, includes several dozen regulations. Moreover, the regulation of the use of information technology is mostly considered not as a separate area, as required by the development of modern society, but as part of the field of information.In addition, there are many legal acts of different levels -from laws of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine to departmental acts that indirectly affect the introduction of information technology in public administration.The main documents here are the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine "On Information", which is a special law to regulate this area of public administration.The authors distinguish three stages of formation of the legislative and regulatory framework for the development of the information society -the first stage (1992-2006), the second (2007-2013) and the third (started in 2014). Each of the stages is characterized by its main vector. For example, at the first stage the normative and legal provision was formed, at the second stage conditions were created for the development of information and communication infrastructure, at the third stage conditions were created for the introduction of e-democracy in domestic public administration practice.The generalized scheme of legislative and normative-legal provision of Ukraine in the field of information society development developed by the authors gives an opportunity to see a part of a wide list of normative-legal acts and gives an understanding of possible interrelations between them. Based on the analysis of the mentioned legislative acts, it can be stated the need to ensure compliance and interconnection of the laws ofUkraine and bylaws. Therefore, a hierarchy of normative legal acts regulating the development of the information society, digitalization of public authorities and introduction of e-government should be established at the national level.
Description: Журнал категории (В)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/993
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.