Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/996
Title: Стан наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління.
Other Titles: Состояние научной разработки проблематики внедрения информационных технологий в государственное управление.
Science fragmentation of the problematics in the implementation of information technologies at the public admnistration.
Authors: Дурман М. О., Дурман М. О.
Дурман, Н. А.
Durman, М. О.
Дурман, О. Л.
Дурман, Е. Л.
Durman, O. L.
Лінецька, Я. М.
Линецкая, Я. М.
Linetska, Ya. М.
Keywords: інформаційні технології
інформаційне суспільство
державне управління
цифровізація
електронне урядування
информационные технологии
информационное общество
государственное управление;
цифровизация
электронное управление
information technology
information society
public administration
digitalization
egovernment
Issue Date: 2022
Citation: Дурман, М. О. Стан наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління / М. О Дурман, О. Л. Дурман, Я. М. Лінецька // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2022. – № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2600 (дата звернення: 02.02.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2022.1.1
Series/Report no.: УДК 352;
Abstract: Українська мова Стаття присвячена аналізу наукової розробленості проблематики запровадження інформаційних технологій у державне управління. Особлива увага приділяється інформаційному суспільству, де основним рушієм є пошук, нагромадження, оброблення та застосування інформації і знань. Виявлено, що становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства є результатом інформаційної еволюції коли прогрес зміщується не стільки до зростання кількості та підвищення якості суспільних благ, скільки в сторону зміни відношення людини до свого буття та усвідомлення нею свого місця в новому просторі. Досліджено еволюцію термінологічного апарату дослідження різними світовими структурами та окремими вченими, розкрито такі поняття, як: «диджиталізація», «цифровізація», «трансформація», «модернізація» і «реформи», а також ідеї створення інформаційного суспільства на різних етапах розвитку світоустрою. Проаналізовано низку законодавчих та нормативно-правових актів, направлених на стимулювання переходу українського суспільства до інформаційного, запровадження прозорого доступу до публічної інформації в органах публічного управління, а також використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення ефективності діяльності органів публічної влади. Оскільки Україна визначила курс на євроінтеграцію, саме тому реалізація стратегії становлення інформаційного суспільства ЄС знаходить своє відображення у відповідних спільних нормативно-правових документах. Узагальнено, що в умовах сьогодення потрібне формування нового бачення розвитку суспільства, у якому ключову роль буде відігравати обмін інформацією та її використання на благо держави, бізнесу, окремих громадян, суспільства в цілому. Саме це і зумовлює трансформування державного управління з метою пристосування його до вимог інформаційного суспільства та інформаційної ери. Підсумовано, що перехід до інформаційного суспільства актуалізує проблему трансформації системи державного управління, що зорієнтована на переосмислення наявних традицій та становлення нової державної моделі, релевантної з огляду на виклики інформаційного суспільства. Російська мова Статья посвящена анализу научной разработанности проблематики внедрения информационных технологий в государственное управление. Особое внимание уделяется информационному обществу, где основным двигателем является поиск, накопление, обработка и применение информации и знаний. Выявлено, что становление постиндустриального (информационного) общества является результатом информационной эволюции, когда прогресс смещается не столько к росту количества и повышению качества общественных благ, сколько в сторону изменения отношения человека к своему бытию и осознанию им своего места в новом пространстве. Исследована эволюция терминологического аппарата исследования разными мировыми структурами и отдельными учеными, раскрыты такие понятия, как: «диджитализация», «цифровизация», «трансформация», «модернизация» и «реформы», а также идеи создания информационного общества на разных этапах развития мироустройства. Проанализирован ряд законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование перехода украинского общества к информационному, введение прозрачного доступа к публичной информации в органах публичного управления, а также использование информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности деятельности органов публичной власти. Поскольку Украина определила курс на евроинтеграцию, поэтому реализация стратегии становления информационного общества ЕС находит свое отражение в соответствующих общих нормативно-правовых документах. Обобщено, что в сегодняшних условиях требуется формирование нового видения развития общества, в котором ключевую роль будет играть обмен информацией и ее использование на благо государства, бизнеса, отдельных граждан, общества в целом. Именно это и приводит трансформирование государственного управления с целью приспособления его к требованиям информационного общества и информационной эры. Подытожено, что переход к информационному обществу актуализирует проблему трансформации системы государственного управления, ориентированную на переосмысление существующих традиций и становление новой государственной модели, релевантной с учетом вызовов информационного общества. Англійська мова The article is devoted to the analysis of the scientific elaboration of the problems of introducing information technologies into public administration. Particular attention is paid to the information society, where the main engine is the search, accumulation, processing and application of information and knowledge. It was revealed that the formation of a post-industrial (informational) society is the result of informational evolution, when progress shifts not so much to an increase in the quantity and quality of public goods, but to a change in a person's attitude to his being and his awareness of his place in a new space. The evolution of the terminological apparatus of research by various world structures and individual scientists is investigated, concepts such as "digitalization", "digitalization", "transformation", "modernization" and "reforms" are disclosed, as well as the idea of creating an information society at different stages of the development of the world order. A number of legislative and regulatory acts aimed at stimulating the transition of Ukrainian society to information society, the introduction of transparent access to public information in public authorities, as well as the use of information and communication technologies to increase the efficiency of public authorities' activities have been analyzed. Since Ukraine has set a course for European integration, therefore, the implementation of the strategy for the formation of the EU information society is reflected in the relevant general regulatory documents.It is generalized that in today's conditions it is necessary to form a new vision of the development of society, in which the exchange of information and its use for the benefit of the state, business, individual citizens, society as a whole will play a key role. This is what leads to the transformation of public administration in order to adapt it to the requirements of the information society and the information age. It was concluded that the transition to the information society actualizes the problem of transformation of the public administration system, focused on rethinking existing traditions and the formation of a new state model, relevant to the challenges of the information society.
Description: Журнал категорії (Б)
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/996
Appears in Collections:СтаттіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.