Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/222
Title: Стратегічне забезпечення економічної безпеки на світовому ринку зерна
Authors: Галка, А, С,
Галка, А.С,
Galka, A.S.
Фомішина, В.М.
Фомишина, В.М.
Fomishina, V.М.
Keywords: Економічна безпека
стратегія
економічні загрози та ризики
страхування
Экономическая безопасность
стратегия
экономические угрозы и риски
страхование
Economic security
strategy
economic threats and risks
insurance
Issue Date: 2019
Publisher: ХНТУ
Citation: Галка А.С. Стратегічне забезпечення економічної безпеки на світовому ринку зерна / А.С. Галка, В.М. Фомішина // Стратегії міжнародної економічної діяльності підприємств в умовах глобалізації: Матеріали 4-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 24 2019 р. , м.Херсон.– Херсон: ХНТУ, 2019. – С.26-28листопада
Series/Report no.: 332;339.9;
Abstract: Виходячи з сутності поняття «економічна безпека підприємства», пропонується концептуальний підхід до формування стратегії економічної безпеки підприємства та типи стратегій за ним. Здійснена систематизація загроз і ризиків діяльності сільськогосподарських підприємств, що виходять на світовий ринок зерна, вказує на перевагу фінансових ризиків, які найбільше впливають на діяльність цих підприємств. Показано, що страхування є одним із інструментів мінімізації виробничо-господарських ризиків у сільському господарстві. Проаналізовано стан ринку агрострахування для вибору страхової компанії за критерієм рівня виплат по страхових випадках. Серед досліджених страхових компаній найбільшим рівнем виплат відрізняється страхова компанія АСКА. Исходя из сущности понятия «Экономическая безопасность предприятия», предлагается концептуальный подход к формированию стратегии экономической безопасности предприятия и типы стратегий по ним. Осуществленная систематизация угроз и рисков деятельности сельскохозяйственных предприятий, выходящих на мировой рынок зерна, указывает на превалирование финансовых рисков, в наибольшей мере влияющих на деятельность этих предприятий. Показано, что страхование является одним из основных инструментов минимизации производственно-хозяйственных рисков в сельском хозяйстве. Проанализировано состояние рынка агрострахования для выбора страховой коспании по критерию уровня выплат по страховым случаям. Среди исследованных страховых компаний наибольшим уровнем выплат отличается страховая компания АСКА. Based on the essence of the concept "Economic security of an enterprise", a conceptual approach to the formation of a strategy of economic security of an enterprise and types of strategies for them is proposed. The carried out systematization of threats and risks of the activities of agricultural enterprises entering the world grain market indicates the prevalence of financial risks that most affect the activities of these enterprises. It is shown that insurance is one of the main tools for minimizing production and economic risks in agriculture. The state of the agricultural insurance market has been analyzed for the selection of insurance coverage by the criterion of the level of payments for insured events. Among the surveyed insurance companies, the insurance company ASKA has the highest level of payments.
Description: 4 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
URI: https://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/222
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.