Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/348
Title: Світове господарство та особливості його розвитку
Other Titles: World economy and features of its development
Мировое хозяйство и особенности его развития
Authors: Фомішина, В. М.
Фомишина, В. Н..
Fomishina, V. М.
Keywords: Світове господарство
країни світу
світовий розвиток
групування країн
міждержавна взаємодія
world economy
countries of the world
world development
grouping of countries
interstate interaction
Issue Date: 2018
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Фомішина, В. М. Світове господарство та особливості його розвитку / В. М. Фомішина // Міжнародні економічні відносини : наочн. навч.-метод. посіб. / за наук. ред. Рибчук А.В. – 2-ге укр.-англ. вид., перероб., доп. і розшир. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Тема 2. – С. 50-63.
Series/Report no.: УДК 339.9 (075);
Abstract: Розглянуто сутність, елементи і суб’єкти, фактори розвитку світового господарства. Деталізовано якісний і кількісний аспекти розвитку СГ. Визначено головні тенденції формування світового господарства, рівні і цикли його розвитку. Досліджено нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу. Наведена типологізація країн – суб’єктів світового господарства за регіональним та соціально-економічним принципами, охарактеризовано місце окремих угруповань країн у СГ і МЕВ. Визначено групи економічно розвинених країн, країн, що розвиваються, перехідних економік, нових індустріальних країн. Висвітлено проблеми загострення діалогу «Північ – Південь», «Схід – Захід», взаємини країн по вісі «Центр – Периферія», внутрішньо- та міжсистемні цивілізаційні діалоги. Essence, elements and subjects, factors of development of world economy, is exposed. The quality is gone into detail and quantitative aspects of development of world хазяйства. The main tendencies of forming of world хазяйства, levels and cycles of his development, are certain. The unevenness of socio-economic development of the world countries is investigational. Resulted типологизация countries-subjects of world economy on regional and socio-economic to principles, the place of separate groupments of countries is described in a world economy and international economic relations. The groups of the economically developed countries, developing countries, transitional economies are certain, нових of industrial countries. The problems of intensifying of dialogue are lighted up "North-south", the "East-west", mutual relations on an axis "Center-periphery", внутри- and intersystem civilization dialogues. Раскрыта сущность, элементы и субъекты, факторы развития мирового хозяйства. Детализированы качественный и количественный аспекты развития мирового хазяйства. Определены главные тенденции формирования мирового хазяйства, уровни и циклы его развития. Исследована неравномерность социально-экономического развития стран мира. Приведена типологизация стран-субъектов мирового хозяйства по региональному и социально-экономическому принципам, охарактеризовано место отдельных группировок стран в мировом хозяйстве и международных экономических отношениях. Определены группы экономически развитых стран, развивающихся стран, переходных экономик, нових индустриальных стран. Освещены проблемы обострения диалога «Север-Юг», «Восток-Запад», взаимоотношения по оси «Центр-Периферия», внутри- и межсистемные цивилизационные диалоги.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/348
ISBN: 978-966-916-710-1
Appears in Collections:Навчальні виданняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.