Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/406
Title: Розробка стратегії виходу іт-підприємства на зовнішні ринки (на матеріалах Приватного підприємства «ДІВІЛОПБІЗ»)
Other Titles: Development of the strategy for entering foreign markets by the IT company (on the materials of the private enterprise «Divilopbiz»)
Authors: Дроботенко, Г. В.
Drobotenko, H. V.
Keywords: стратегія
управління
зовнішньоекономічна діяльність
зовнішні ринки
маркетингова стратегія
світовий ринок послуг
ІТ-компанія
strategy
management
foreign economic activity
foreign markets
marketing strategy
world market of services
IT company
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Дроботенко, Г. В. Розробка стратегії виходу іт-підприємства на зовнішні ринки (на матеріалах Приватного підприємства «ДІВІЛОПБІЗ») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Г. В. Дроботенко ; науковий керівник д.е.н., проф. В. М. Фомішина. – Херсон : ХНТУ, 2020.–107 с.
Abstract: Актуальною проблемою для підприємств стає нарощування свого потенціалу для створення передумов економічного процвітання в майбутньому, яке значним чином може бути пов'язане з виходом на зовнішній ринок з метою охоплення певного сегменту споживачів зарубіжної країни, чиї поточні потреби задоволені не в повному обсязі. Світовий ринок інформаційних технологій, відкриває широкі можливості для компаній-новачків враховуючи те, що однією з сильних сторін України є високий професійний рівень вітчизняних ІТ-фахівців, українські компанії за сприяючих умов з боку держави мають значні перспективи щодо виходу і успішного функціонування на цьому ринку. An urgent problem for enterprises is increasing their potential to create the preconditions for economic prosperity in the future, which can largely be associated with entering the foreign market in order to cover a certain segment of consumers in a foreign country, whose current needs are fully satisfied. The global information technology market opens up great opportunities for newcomer companies, given that one of the strengths of Ukraine is the high professional level of domestic IT specialists, Ukrainian companies, due to the favorable conditions from the state, have significant prospects for entering and successfully functioning in this market.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/406
Appears in Collections:Спеціальність 073 МенеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.