Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/414
Title: Формування стратегічних напрямків управління науково-технічним розвитком підприємства в умовах глобальної конкуренції (на матеріалах ТОВ «Агропроменерго»)
Authors: Юндт, О. В.
Yundt, O. V.
Keywords: управління
механізм самоорганізації
оперативне управління
зовнішньоекономічна діяльність
будівельний ринок ЄС
розвиток
сітьовий графік
strategy
management
foreign economic activity
foreign markets
scientific and technical development
world market of services
tender
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Юндт, О. В. Формування стратегічних напрямків управління науково-технічним розвитком підприємства в умовах глобальної конкуренції (на матеріалах ТОВ «Агропроменерго») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. В. Юндт ; науковий керівник д.е.н., проф. В. М. Фомішина. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 109 с.
Abstract: Основними джерелами розвитку відкритих систем є внутрішні протиріччя, які викликаються і локалізуються процесами самоорганізації системи; флуктації зовнішнього середовища, які обумовлюються різноманітними змінами оточення підприємства і локалізуються механізмами негативного, зворотного зв’язку. У таких умовах виникає необхідність у переосмисленні низки понять, критеріїв, моделей, технологій і процедур управлінського забезпечення трансформування існуючого стану господарюючих суб'єктів на якісно новий рівень. Здійснення відповідних досліджень дасть змогу окреслити основні напрями удосконалення діяльності вітчизняних підприємств та виділити ефективні інструменти управління в умовах сучасного розвитку. The main sources of development of open systems are internal contradictions that are caused and localized by the processes of self-organization of the system; Fluctuations of the external environment, which are caused by various changes in the environment of the enterprise and localized by mechanisms of negative feedback. In such conditions there is a need to rethink a number of concepts, criteria, models, technologies and management procedures . The implementation of relevant research will make it possible to outline the main areas for improving the activities of domestic enterprises and identify effective management tools in today's development.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/414
Appears in Collections:Спеціальність 073 МенеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.