Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/521
Title: Кореляційно-регресійна модель оцінки впливу природно-кліматичних факторів на освіту і рівень розвитку соціально-економічної системи.
Other Titles: Корреляционно-регрессионная модель оценки влияния природно-климатических факторов на образование и уровень развития социально-экономической системы
Correlation-regression model for assessing the impact of natural and climatic factors on education and the level of development of the socio-economic system.
Authors: Соколов, А. Є.
Соколов, А. Е.
Sokolov, A. Ye.
Соколова, О. В.
Соколова, О. В.
Sokolova, O. V.
Keywords: соціально-економічні системи
природно-кліматичні чинники
кореляційно-регресійний аналіз
регресійна модель
людський капітал
социально-экономические системы
природно-климатические факторы
корреляционно-регрессионный анализ
регрессионная модель
человеческий капитал
socio-economic systems
natural and climatic factors
correlation-regression analysis
regression model
human capital
Issue Date: 2019
Publisher: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С.
Citation: Соколов, А. Є. Кореляційно-регресійна модель оцінки впливу природно-кліматичних факторів на освіту і рівень розвитку соціально-економічної системи / А. Є. Соколов, О. В. Соколова // Стратегії, моделі та інформаційні технології в системах управління : колективна моногр. / За заг. ред. Райко Г. О. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – Розділ 9. – С. 92-102.
Series/Report no.: УДК 330.111.66:005.8;
Abstract: Українська мова Побудовані двохфакторні і трьохфакторні моделі залежності ВВП від рівня розвитку людського капіталу, індексу сприйняття корупції і глобального індексу інновацій мають високий рівень адекватності і забезпечують прийнятну погрішність оцінки ВВП. Побудовані моделі показують вирішальну роль освіти в розвитку людського капіталу (разом з інноваційною активністю) у формуванні ВВП країн. Російська мова Построенные двухфакторные и трехфакторные модели зависимости ВВП от уровня развития человеческого капитала, индекса восприятия коррупции, глобального индекса инноваций имеют высокий уровень адекватности и обеспечивают приемлемую погрешность оценки ВВП. Построенные модели показывают решающую роль образования в развитии человеческого капитала (вместе с инновационной активностью) в формировании ВВП стран. Англійська мова The constructed two-factor and three-factor models of the dependence of GDP on the level of human capital development, the corruption perception index and the global innovation index have a high level of adequacy and provide an acceptable error in estimating GDP. The constructed models show the crucial role of education in the development of human capital (along with innovation activity) in the formation of GDP.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/521
ISBN: ISBN 978-617-7573-35-6
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.