Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/411
Title: Формування стратегічних альтернатив ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій підприємства (на матеріалах СПД ФО Варивода Олена Анатоліївна)
Other Titles: Formation of the strategic alternatives for effective development of foreign trade operations of the enterprise (on the materials of the sole proprietorship Varyvoda Olena Anatoliivna)
Authors: Реуцев, К. Є.
Reutsev, K. Ye.
Keywords: управління
механізм самоорганізації
оперативне управління
зовнішньоекономічна діяльність
будівельний ринок ЄС
розвиток
сітьовий графік
strategy
management
foreign economic activity
foreign trade operations
export
export potential
printing enterprise
Issue Date: 2020
Publisher: ХНТУ
Citation: Реуцев, К. Є. Формування стратегічних альтернатив ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій підприємства (на матеріалах СПД ФО Варивода Олена Анатоліївна) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. Є. Реуцев ; науковий керівник д.е.н., проф. В. М. Фомішина. – Херсон : ХНТУ, 2020. – 113 с.
Abstract: Основними джерелами розвитку відкритих систем є внутрішні протиріччя, які викликаються і локалізуються процесами самоорганізації системи; флуктації зовнішнього середовища, які обумовлюються різноманітними змінами оточення підприємства і локалізуються механізмами негативного, зворотного зв’язку. У таких умовах виникає необхідність у переосмисленні низки понять, критеріїв, моделей, технологій і процедур управлінського забезпечення трансформування існуючого стану господарюючих суб'єктів на якісно новий рівень. Здійснення відповідних досліджень дасть змогу окреслити основні напрями удосконалення діяльності вітчизняних підприємств та виділити ефективні інструменти управління в умовах сучасного розвитку. The main sources of development of open systems are internal contradictions that are caused and localized by the processes of self-organization of the system; Fluctuations of the external environment, which are caused by various changes in the environment of the enterprise and localized by mechanisms of negative feedback. In such conditions there is a need to rethink a number of concepts, criteria, models, technologies and management procedures . The implementation of relevant research will make it possible to outline the main areas for improving the activities of domestic enterprises and identify effective management tools in today's development.
URI: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/411
Appears in Collections:Спеціальність 073 МенеджментItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.