Please use this identifier to cite or link to this item: http://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/49
Title: Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки
Other Titles: Управление персоналом в условиях знаниевой экономики
Personnel management in a knowledge economy
Authors: Савіна, Г. Г.
Савина, Г. Г.
Savina, G. G.
Keywords: менеджмент
персонал
управління персоналом
знаннєва економіка
менеджмент
персонал
управление персоналом
знаниевая экономика
management
personnel
personnel management
knowledge economy
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Вишемирський В. С.
Citation: Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки: колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019.– 130 с.
Series/Report no.: УДК 005.95/96;
Abstract: Монографію присвячено актуальним питанням та перспективам розвитку управління персоналом в Україні та світі. Загострення кризових явищ в економіці зумовлює пошук та обґрунтування новітніх підходів до реалізації концепції цінності людського розвитку за умов переходу до економіки знань. З огляду на важливість та актуальність теми монографії, зроблено певну систематизацію власних поглядів авторів щодо управління людськими ресурсами в сучасних соціально-економічних умовах, узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід управління людськими ресурсами. Розкрито та обґрунтовано сучасні підходи щодо управління персоналом організації в забезпеченні її ефективного розвитку. Висвітлені питання навчання персоналу та підвищення професійних компетенцій. Ґрунтовно розглянуто особливості гуманізації та демократизації праці. Значне місце присвячено дослідженню питань щодо оцінювання результатів праці персоналу. Видання становить інтерес для фахівців-економістів, державних службовців, науковців, викладачів і аспірантів, діяльність яких пов’язана із зазначеною тематикою. Монография посвящена актуальным вопросам и перспективам развития управления персоналом в Украине и мире. Обострение кризисных явлений в экономике обусловливает поиск и обоснование новых подходов к реализации концепции ценности человеческого развития в условиях перехода к экономике знаний. Учитывая важность и актуальность темы монографии, сделано определенную систематизацию собственных взглядов авторов по управлению человеческими ресурсами в современных социально-экономических условиях, обобщен зарубежный и отечественный опыт управления человеческими ресурсами. Раскрыто и обосновано современные подходы к управлению персоналом в обеспечении ее эффективного развития. Освещены вопросы обучения персонала и повышения профессиональных компетенций. Основательно рассмотрены особенности гуманизации и демократизации труда. Значительная часть посвящена исследованию вопросов оценки результатов труда персонала. Издание представляет интерес для специалистов-экономистов, государственных служащих, научных работников, преподавателей и аспирантов, деятельность которых связана с указанной тематикой. The monograph is devoted to current issues and prospects for the development of personnel management in Ukraine and the world. The aggravation of crisis phenomena in the economy determines the search and justification of new approaches to the implementation of the concept of the value of human development in the transition to a knowledge economy. Given the importance and relevance of the topic of the monograph, a certain systematization of the authors' own views on human resource management in modern socio-economic conditions, generalized foreign and domestic experience in human resource management. Modern approaches to personnel management of the organization in ensuring its effective development are revealed and substantiated. Issues of staff training and professional development are covered. The peculiarities of humanization and democratization of labor are thoroughly considered. A significant place is devoted to the study of issues related to the evaluation of staff performance. The publication is of interest to economists, civil servants, scientists, teachers and graduate students whose activities are related to this topic.
Description: Колективна монографія
URI: https://eir.kntu.net.ua/jspui/handle/123456789/49
ISBN: 978-617-7783-07-6
Appears in Collections:МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.